Polska wesprze badania prześladowanych naukowców z Białorusi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs „Solidarni z naukowcami”, który ma wspierać projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi – podało NCBiR w komunikacie. Konkurs realizowany jest we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

belsat.eu
Polska wesprze badania prześladowanych naukowców z Białorusi

Fot. pexels.com/ Polina Tankilevitch

Jak podało Centrum, nowy konkurs dla jednostek zaangażowanych już w działanie NAWA „Solidarni z naukowcami” to szansa na rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz lepsze wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego polskich i białoruskich naukowców.

Konkurs jest pokłosiem podpisanego w grudniu ubiegłego roku porozumienia o współpracy między NCBR i NAWA.

Według Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dzięki współpracy NAWA i NCBR naukowcy, którzy otrzymali stypendia NAWA na pobyty naukowe na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i badawczych, będą mogli realizować w polskich jednostkach nauki i szkolnictwa wyższego własne projekty badawcze.

W komunikacie poinformowano, że na sfinansowanie projektów w konkursie NCBR przeznaczyło 6,25 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 5 maja do 30 lipca br., a wyników można spodziewać się w IV kwartale 2021 roku. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ze względu na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć jednej z wybranych dziedzin spośród nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, humanistycznych. Celem zachęcenia polskich i białoruskich naukowców do współpracy nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń tematycznych.

NCBR podkreśliło w komunikacie, że rozwój obszaru współpracy międzynarodowej to obecnie jeden z jego priorytetów. Jak podano, aby skuteczniej wspierać naukowców i innowatorów na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza realizować projekty w ramach programu Horyzont Europa, Centrum podjęło już szereg działań m.in. powołało Biuro Współpracy Międzynarodowej, połączyło siły z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz uruchomiło Biuro w Brukseli.

Według komunikatu, współpraca międzynarodowa w NCBR ma wieloraki charakter. Ze względu na typ wdrażanych inicjatyw można podzielić ją na: ERA-NET-y, czyli partnerstwa w ramach Programów Ramowych UE; inne inicjatywy wielostronne; współpracę dwustronną; a także programy finansowane z funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łącznie NCBR zaangażowało się w 102 inicjatywy, czego wynikiem jest prawie 1000 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 1,1 miliarda złotych. NCBR ogłasza średnio 30 konkursów rocznie, z łącznym budżetem około 100 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to państwowa agencja wykonawcza wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy pomocy, m.in. fundusze venture capital, finansuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz działania uczelni ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych. Z rocznym budżetem na prace badawczo-rozwojowe rzędu miliarda euro jest obecnie największym w kraju ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski i kulturę polską na świecie.

PODCASTY I GALERIE