Orlen chwali się historycznym wynikiem w 2021 roku

W 2021 roku Grupa Orlen osiągnęła najwyższy w historii zysk netto, wynoszący 11,2 mld zł. Z kolei zysk operacyjny EBITDA LIFO, który najlepiej opisuje rentowność w branży paliwowo-naftowej, uplasował się na poziomie 14,2 mld zł, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku. Jak wyjaśnia koncern, największy wpływ na rekordowe wyniki miały sektory petrochemiczny, energetyczny i rafineryjny. Natomiast sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa na stacjach w Polsce odpowiadała zaledwie za 13 proc. zysku całego koncernu.

wnp.pl
Orlen chwali się historycznym wynikiem w 2021 roku

Fot. ORLEN Lietuva

  • W 2021 roku Grupa Orlen osiągnęła EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł, wyższą o 5,8 mld zł w porównaniu z poprzednim rokiem.
  • W tym samym czasie zysk netto sięgnął mld zł, co oznacza, że był wyższy o 8,4 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  • Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł i były wyższe o 52 proc., a sprzedaż sięgnęła 38,9 mt, co oznacza, że była wyższa o 2 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

„W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. To też potwierdzenie, że mieliśmy rację, budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga. Stabilność finansowa pozwala nam systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. W zeszłym roku na realizację strategicznych projektów przeznaczyliśmy niemal 10 mld zł. Nasze inwestycje generują nowe miejsca pracy, wpływając na koniunkturę gospodarczą. W tym roku jeszcze mocniej koncentrujemy się na rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej, ponieważ to gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W 2021 roku grupa Orlen osiągnęła EBITDA LIFO na poziomie 14,2 mld zł, wyższą o 5,8 mld zł w porównaniu z poprzednim rokiem. W tym samym czasie zysk netto sięgnął mld zł, co oznacza, że był wyższy o 8,4 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł i były wyższe o 52 proc., a sprzedaż sięgnęła 38,9 mt, co oznacza, że była wyższa o 2 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie

Jak informuje Orlen, koncern wygenerował przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,3 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjne: BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Moody’s.

Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,3 mld zł. Wyemitowane zostały obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Była to pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, w której złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro, co oznacza, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji.

„Bardzo dobra, stabilna kondycja finansowa pozwala nam dzielić się zyskami z akcjonariuszami, dając jednocześnie solidne podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju grupy Orlen” – poinformował niedawno Daniel Obajtek, ogłaszając rekomendację zarządu do wypłaty dywidendy za 2020 rok w wysokości 3,5 zł na akcję. Taka wysokość jest zgodna z przyjętą przez koncern polityką dywidendy. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Prawie 10 mld zł inwestycji

W ubiegłym roku Grupa Orlen wydała na inwestycje 9,9 mld zł. Mocny akcent położono na rozwój projektów w obszarze energetyki, w szczególności wiatrowej. Koncern jako pierwszy w Polsce rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizuje z firmą Northland Power, kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisał umowę o współpracy. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu ma zostać oddana do użytku już w 2026 roku.

Orlen nawiązał również współpracę z GE Renewable Energy, która ma pomóc koncernowi w staraniach o nowe koncesje na morskie elektrownie wiatrowe.

Koncern zaangażował się również w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. W minionym roku podpisał porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. W marcu tego roku UOKiK wydał w tej sprawie pozytywną decyzję. To oznacza, że nowo powstała spółka może przystąpić do prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii.

Uruchomiono również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem.

Ponadto rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN Orlen w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50 proc. zdolności produkcyjne nawozów azotowych. Jak wylicza Orlen, te projekty dadzą setki nowych miejsc pracy.

Zgodnie ze strategią, koncern intensywnie rozwijał też obszar detaliczny. Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „Orlenn Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „Orlen w ruchu”. Ponadto sfinalizowana została transakcja kupna 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce.

Przejęcie Lotosu i PGNiG w toku

Ubiegły rok to także dla PKN Orlen kontynuacja budowy koncernu multienergetycznego, do którego w tym roku ma dołączyć Grupa Lotos i PGNiG. Na początku 2022 roku koncern wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos.

W 2021 roku koncern złożył także wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na przejęcie PGNiG. UOKiK pozytywną decyzję wydał w marcu tego roku.

Petrochemia, energetyka i rafineria ciągną wyniki

Jak wylicza koncern, rekordowy wynik w 2021 roku odnotował segment petrochemiczny. W 2021 roku osiągnął 4,3 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 86 proc. rok do roku (r/r). Wynik ten to rezultat wyższych (r/r) marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.

Sprzedaż wyniosła 4,9 mt i była niższa o (-) 4 proc. (r/r), w tym w Polsce o (-) 14 proc., głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 43 proc. (r/r), a w Czechach o 18 proc. (r/r), w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3.

Do rekordowych wyników przyczynił się także segment energetyki, który osiągnął EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. 2,9 mld zł do wyniku dołożyła Grupa Energa. Taki rezultat zanotowano mimo wzrostu cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu. Na końcowy wynik wpływ miały także relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60 proc. pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja.

Segment rafineryjny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 3,6 mld zł. To efekt dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2.

W tym czasie wolumeny sprzedaży wyniosły 24,4 mln ton, o 4 proc. więcej (r/r), z czego: w Polsce o 3 proc., na Litwie o 4 proc. i w Czechach o 5 proc., głównie dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej. Wzrosła także sprzedaż benzyny, oleju napędowego i JET przy niższej sprzedaży LPG i paliwa morskiego HSFO. W ubiegłym roku PKN Orlen przerobił 29,9 mln ton ropy naftowej, czyli o 0,4 mln ton więcej niż rok wcześniej. Orlen Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 1 mt (r/r) i uzysku paliw o 1 pp (r/r). Natomiast w Orlen Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,2 mt (r/r), a uzysk paliw poprawił się o 4 pp (r/r).

Słabszy rok detalu

W 2021 roku segment detaliczny wypracował 2,9 mld zł EBITDA, niższy o 10 proc. (r/r). Wpływ na to miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 1 proc. (r/r) wzrosła sprzedaż w tym benzyny i oleju napędowego przy niższej sprzedaży LPG.

Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26 (r/r), w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim. Kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 72 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/Orlen w ruchu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 25, w Niemczech o 29, w Czechach o 14, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec grudnia 2021 roku było ich łącznie 2290, w tym: 1750 w Polsce, 327 w Czechach, 168 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji.

Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 296 (r/r), do ponad 500. Do dyspozycji klientów są 462 punkty ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.
Wydobycie Orlenu
Ponownie solidny wynik osiągnął segment wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 387 mln zł. Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne.

Średnia produkcja w 2021 roku wyniosła 16,7 tys. boe/d, z czego w Polsce 1,1 tys. boe/d, a w Kanadzie 15,6 tys. boe/d. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto sfinalizowano prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zakończono wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru.

PODCASTY I GALERIE