Gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail, MMS, SMS albo tekst czy zdjęcie/film za pomocą formularza na stronie www.zw.lt, akceptujesz następujące warunki:

1. „Radar Wileński” jest prowadzony przez UAB „Znad Wilii radijo stotis” z siedzibą w Wilnie, przy Laisvės pr. 60, nadawcę Radia Znad Wilii na 103,8 FM oraz wydawcę portalu zw.lt. ,,Radar Wileński” jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Radio Znad Wili stwarza Ci możliwość publikacji wiadomości, zdjęć i filmów, musisz jednak pamiętać, że wysyłając wiadomości gwarantujesz, że nie będą one sprzeczne z prawem – w tym nie będą naruszać praw osób trzecich.
2. Zgadzasz się na bezpłatną publikację wiadomości na portalu zw.lt, a także na antenie Radia Znad Wilii oraz na korzystanie z tej wiadomości przez UAB „Znad Wilii radijo stotis” na następujących polach eksploatacji:
– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
– wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do internetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
3. Zgadzasz się na archiwizowanie wiadomości w zasobach portalu zw.lt i wykorzystywanie ich do promocji portalu zw.lt. Zgadzasz się również na opracowywanie wiadomości na portalu zw.lt oraz na antenie Radia Znad Wilii poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno graficznymi, audiowizualnymi itp.
4. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować wiadomością – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania fotografią/filmem. Oznacza to, że nie sprzedałeś fotografii/filmu komuś innemu na zasadzie wyłączności oraz, że fotografia/film nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. Wysyłając do nas zdjęcie/film ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Czyli jeśli wyślesz zdjęcie/film wykonane przez inną osobę i podpiszesz jako swoje – łamiesz prawo. Naruszasz prawo także wtedy, jeśli wyślesz nam fotografię osoby, która nie zgodziła się na zdjęcie.
5. W związku z gromadzeniem Materiałów w celu ich późniejszej publikacji na stronach serwisu zw.lt, UAB „Znad Wilii radijo stotis” gromadzi i przetwarza otrzymywane od Ciebie dane, stanowiące dane osobowe w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Žin., 1996, Nr. 63-1479). UAB „Znad Wilii radijo stotis” jest administratorem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić wykorzystanie Materiałów przez UAB „Znad Wilii radijo stotis”.
6. W ramach ,,Radaru Wileńskiego” portal zw.lt może rozlosowywać nagrody pieniężne bądź rzeczowe za najlepszą wiadomość tygodnia lub miesiąca, na odebranie których masz 1 mies. od dnia ogłoszenia wyników.
7. UAB „Znad Wilii radijo stotis” zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych danych osobowych. Osoby, nadsyłające Materiały, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej, mogą liczyć na pełną anonimowość przy prezentacji nadesłanych przez nich Materiałów, o ile nie wyrażą przeciwnego zastrzeżenia.
8. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, UAB „Znad Wilii radijo stotis” przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane.
9. Z zastrzeżeniem zapisu punktu powyżej, UAB „Znad Wilii radijo stotis” nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dotyczą.
10. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub na piśmie na adres UAB „Znad Wilii radijo stotis” wskazany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem ,,Radar Wileński”.
11. UAB „Znad Wilii radijo stotis” będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Žin., 1999, Nr. 50-1598).
13. Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2013 r.