I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Selfie z wakacji” jest portal internetowy ZW.LT oraz Radio Znad Wilii, Laisves pr. 60, Wilno – dalej Organizator.

II. Zasady uczestnictwa

1. W konkursie może brać udział osoba fizyczna, mieszkająca na Litwie – dalej Uczestnik.

2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie prac konkursowych na stronę internetową zw.lt w ilości maksimum 5 zdjęć.

3. Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez Uczestnika konkursu z użyciem techniki „fotka z ręki”. W konkursie udział biorą prace wyłącznie w wersji elektronicznej dodane w formularzu na stronie ZW.LT. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych. Do zdjęć powinna być dołączona krótka informacja (kilka zdań) na temat tego, co jest na nim przedstawione. Materiały zostaną zamieszczone na ZW.LT w ciągu 2-3 dni roboczych.

4. Uczestnik konkursu identyfikowany jest poprzez adres e-mail oraz numer telefonu, podawane podczas rejestracji na stronie konkursowej. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika w wymaganym terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody. Każdy Uczestnik konkursu musi posiadać działającą skrzynkę poczty elektronicznej.

5. Uczestnik, zgłaszając prace do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy w celach promocyjnych wydawnictwa i konkursu. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

6. Organizator w uzasadnionych przez siebie przypadkach może domagać się od Uczestnika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw, o których mowa w pkt. II. 3-4. W takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika do okazania oryginału zdjęcia.

III. Tematyka, czas trwania konkursu, nagrody

1. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

2. Spośród zgłoszonych prac, internauci za pomocą głosowania, co miesiąc dokonają wyboru laureata. Głosowanie odbywa się wyłącznie za pomocą przycisku „Głosuj”. Rejestrowane są tylko „unikalne” kliknięcia.

3. Nagrodami w konkursie są: zaproszenia do kina Forum Cinemas oraz bilety na koncerty Roxette, Pink Floyd Show.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w konkursie, na inne o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach bez podawania przyczyn dokonanych zmian. Informacja o nagrodach znajduje się też na profilu Facebook Radia Znad Wilii.

5. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie ZW.LT oraz w Radiu Znad Wilii.

IV. Przekazanie nagród

1. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani przekazaniu osobom trzecim. Uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę.

2. Brak możliwości kontaktu z laureatem w terminie do końca trwania konkursu, zwalnia Organizatora z obowiązku przekazania nagrody.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na ZW.LT.

2. Powyższy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. E-mail: konkurs@zw.lt , rastine@zw.lt