• Opinie
  • 10 września, 2015 7:42

Niemcy w Polsce bronią polskich szkół na Litwie

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wydał oświadczenie w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie. Oświadczenie wydane 7 września prezentujemy w całości:

zw.lt
Niemcy w Polsce bronią polskich szkół na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Z niepokojem obserwujemy sytuację polskiego szkolnictwa „mniejszościowego” w Republice Litewskiej i wyrażamy solidarność oraz wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie, która w obronie swoich praw czuje się zmuszona do sięgnięcia po tak drastyczne środki jak strajk.

Jako naczelna organizacja Niemców w Polsce, którzy zaledwie od 25 lat mogą korzystać w ogóle z praw mniejszości narodowych oraz nauki języka niemieckiego w szkołach w regionach, gdzie zamieszkują, i nadal nie dysponują ani jedna szkołą publiczną z niemieckim językiem wykładowym, rozumiemy najlepiej, jakim skarbem są takie szkoły. Mamy pełną świadomość, jak ważny dla potrzymania tożsamości narodowej mniejszości narodowej i zachowania swojego języka jest niezakłócenie działający i wpierany przez państwo system szkolnictwa dedykowany mniejszościom. Bez wsparcia moralnego, organizacyjnego, finansowego czy merytorycznego ze strony państwa szkolnictwo „mniejszościowe” czy edukacja w języku mniejszości narodowej nie ma szans na przetrwanie czy rozwój. Wsparcie, jakie w tym zakresie otrzymujemy od państwa polskiego, choć wciąż niewystarczające, daje nam jednak minimalne warunki do realizacji tej jednej z najważniejszych misji dla mniejszości narodowych, jaką jest podtrzymanie tożsamości narodowej w młodym pokoleniu.

Wiemy doskonale, jak wielkie problemy rodzi realizacja praw edukacyjnych mniejszości narodowych i wierzymy, że państwo członkowskie naszej wielkiej europejskiej rodziny – Unii Europejskiej, jakim jest Litwa, podchodzi do edukacji, a w tym edukacji dzieci z polskich rodzin na Litwie, z dobrymi intencjami i troską o właściwie wykształcenie, ale nie powinny one grozić ani zmniejszaniem ilości bezcennych szkół polskich, ani pogorszeniem standardów ich działania. Wiemy, że raz zniszczona edukacja mniejszościowa nie będzie mogła być już nigdy odbudowana, a utrata języka mniejszości prowadzi do zachwiania tożsamości narodowej. Jednym z wyznaczników poziomu rozwoju demokratycznego systemu państw i społeczeństwa obywatelskiego jest naszym zdaniem stosunek tych państw i społeczeństw do własnych mniejszości narodowych, etnicznych czy językowych.

System szkolnictwa dla mniejszości polskiej na Litwie był dla Niemców w Polsce wzorcem, który wskazywaliśmy władzom polskim jako cel, do którego należałoby dążyć. Stąd z wielką troską wzywamy zarówno Rząd Litwy jak i osoby odpowiedzialne po stronie Związku Polaków na Litwie do podjęcia wysiłku i próby wzajemnego zrozumienia argumentów i takiego uregulowania zasad funkcjonowania szkolnictwa polskojęzycznego, by ten skarb zachować bez uszczerbku – nawet jeśli wymaga ewentualnych korekt.

Działania rządu Republiki Litewskiej wobec systemu szkolnictwa polskiej i innych mniejszości narodowych i brak bądź nieskuteczność dialogu niepokoją nas, skoro doprowadziły aż do „strajku szkolnego”. Stajemy więc w naturalny sposób po stronie polskiej mniejszości na Litwie, wyrażamy solidarność z nią. Zwracamy się z gorącym apelem do władz litewskich o podjęcie niezbędnych kroków celem rewizji planowanych zmian przepisów edukacyjnych oraz normalizacji stosunków na linii państwo litewskie – polska mniejszość narodowa na Litwie.

PODCASTY I GALERIE