• Opinie
  • 11 kwietnia, 2014 6:01

EFHR: Kolejna nadzieja na przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych

Dnia 29 marca 2014 r. podpisane zostało międzypartyjne porozumienie w sprawie podstawowych wytycznych polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony na lata 2014-2020. Jednym z punktów porozumienia jest m.in. zapis o przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych.

zw.lt
EFHR: Kolejna nadzieja na przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych

Fot. Antoni Radczenko

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych jest standardem w państwach Rady Europy. Obecnie Litwa nie ma ustawy chroniącej specyficzne prawa mniejszości narodowych, chociaż mniejszości narodowe stanowią ok. 16% społeczeństwa litewskiego. Tym samym jest jedynym państwem, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń w 2000 r. ratyfikowało Konwencję Ramową o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych i które zniosło ustawę o mniejszościach narodowych. Dlatego też od roku 2010 nie istnieje prawo chroniące tę wrażliwą grupę, a brak jasnej regulacji praw mniejszości narodowych na Litwie powoduje karygodne naruszenia podstawowych praw człowieka.

Od uchylenia ustawy przeciwko przedstawicielom mniejszości narodowych wszczęto wiele administracyjnych i prawnych postępowań oraz nałożono liczne, wysokie kary pieniężne m.in. za dwujęzyczne tabliczki z napisami ulic. Oprócz tego wypowiedzi szerzące nienawiść, prześladowania, uprzedzenia, stereotypy oraz negatywny obraz grup mniejszościowych stały się powszechne w przestrzeni publicznej.

EFHR przypomina również, że na potrzebę pilnego przyjęcia przez Litwę ustawodawstwa wprowadzającego w życie zasady Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych i zwiększenia starań na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych uwagę zwracają również organizacje międzynarodowe, w tym Rada Europy.

EFHR ma nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do szybszego przyjęcia długo oczekiwanej Ustawy o mniejszościach narodowych, która będzie w pełny sposób wdrażała założenia Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych i będzie w odpowiedni sposób chroniła praw mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE