• Litwa
  • 9 listopada, 2022 14:27

Zmiany w systemie edukacyjnym na Litwie?

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu proponuje, aby od 2025 r. uczniowie chcący kontynuować naukę w klasie jedenastej, musieli zdać test wiedzy z wynikiem pozytywnym. Testy wiedzy staną się również obowiązkowe dla klas IV i VIII.

BNS
Zmiany w systemie edukacyjnym na Litwie?

Fo. BNS/ Josvydas Elinskas

Przygotowane przez resort nowelizacje prawa oświatowego proponują ustalenie, że wykształcenie podstawowe uzyskuje się nie tylko po zrealizowaniu programu kształcenia podstawowego, ale także po zaliczeniu sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych z ocenami dostatecznymi, czyli co najmniej na 4.

Zasada ta miałaby również zastosowanie do kończących w 2025 roku dziesiątą klasę szkoły – drugą klasę gimnazjum, tj. istotne dla obecnych uczniów klas ósmych.

Ogólnokrajowy sprawdzian osiągnięć edukacyjnych byłby przeprowadzany tylko w klasie czwartej i ósmej, sprawdziany nie byłyby już przeprowadzane dla klas szóstych, jak jest obecnie.

Sprawdziany nie byłyby zalecane, ale już obowiązkowe. Obecnie uczestniczy w nich około 96,4% uczniów.

Uczniowie, którzy nie złożą sprawdzianów, nadal będą otrzymywali indywidualną pomoc, ale w przeciwieństwie do dziesiątych klas, będą mogli kontynuować naukę w szkole.

Przygotowane przez resort zmiany przewidują, że od roku szkolnego 2029-2030 naukę w III klasie gimnazjum, będą mogły kontynuować tylko ci, którzy złożyli sprawdziany osiągnięć na co najmniej pięć.

PODCASTY I GALERIE