• Litwa
  • 15 września, 2020 14:19

Wzrost środków na edukację nie poprawił wyników w nauce

W ciągu ostatnich kilku lat fundusze na edukację wzrosły o jedną piątą, ale nie miało to znaczącego wpływu na osiągnięcia uczniów – poinformował Państwowy Urząd Kontroli. Zgodnie z jego ustaleniami finansowanie edukacji wzrosło w latach 2016–2019 o 114 milionów, czyli o 20%. Wyniki i analizy międzynarodowych i krajowych inspekcji pokazują jednak, że mimo większego finansowania „osiągnięcia uczniów w badanym okresie nie zmieniły się znacząco, a luka w osiągnięciach pozostała stabilna”.

BNS
Wzrost środków na edukację nie poprawił wyników w nauce

Fot. Pexels

„Rosnące finansowanie edukacji z budżetów państwowych i gminnych oraz zmiany w finansowaniu nie miały istotnie pozytywnego wpływu na osiągnięcia uczniów” – zauważono w raporcie z audytu.

Zgodnie z dokumentem na różnicę w osiągnięciach duży wpływ ma otoczenie społeczne, ekonomiczne, kulturowe ucznia oraz charakter środowiska szkoły, do której uczęszcza, tj. metropolitalny, miejski lub wiejski.

Kontrolerzy zwracają uwagę, że pomimo wzrostu środków na edukację o jedną piątą, udział funduszy przeznaczonych na szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne zmniejszył się od 2017 r. o 13 proc. Średnio w placówkach oświatowych wynosił on zaledwie 1,9 proc., a w 53 ocenianych szkołach tylko około 1 proc.

W małych szkołach było więcej środków finansowych na doskonalenie nauczycieli i pomoce dydaktyczne na jednego ucznia niż w dużych: w małych było to 46,94 euro na ucznia, w średnich – 32,43 euro, a w dużych – 31,81 euro.

W 2018 r. międzynarodowe badanie PISA pokazało, że Litwa zajmuje 19 miejsce pośród 28 krajów Unii Europejskiej pod względem wyników czytania wśród uczniów, podczas gdy Estonia zajęła pierwsze miejsce, a Łotwa siódme. Jak wynika z analizy, na luki w nauce wpływają głównie różnice społeczne, gospodarcze i kulturowe.

Wskazuje się również, że osiągnięcia 15-latków w matematyce i naukach ścisłych lokują się poniżej średniej OECD. Nie poprawiają się też wyniki w zakresie edukacji podstawowej. Podaje się, że około 30% uczniów korzysta z pomocy korepetytorów, a kolejne 22% chciałoby ich zatrudnić, gdyby mieli na to środki.

Państwowy Urząd Kontroli ​​przedstawił zalecenia, jak zapewnić każdemu uczniowi bardziej wyrównaną jakość kształcenia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

„Niestety zalecenia albo nie są realizowane, albo ich realizacja jest opóźniona” – poinformował litewski NIK.

Kontrolerzy zwracają również uwagę na to, że poziom wyposażenia szkół litewskich w nowoczesne pomoce dydaktyczne jest wciąż zbyt niski: w zeszłym roku średnio pięciu uczniów korzystało z jednego komputera, natomiast w 53 ocenianych szkołach – dziewięciu.

Wprowadzenie kwarantanny, a także środki podjęte w celu zapewnienia uczniom technologii komputerowych i dostępu do Internetu, zdaniem audytora doprowadziły do ​​„znaczącego skoku w tej dziedzinie”, w związku z czym urząd kontroli wzywa do ​​utrzymania pozytywnego trendu.

Z kontroli wynika również, że rośnie liczba dzieci zagrożonych społecznie, które nie uczęszczają do przedszkoli – ich udział wzrósł w ubiegłym roku o 12%, a aż 31 na 50 ocenianych gmin w 2019 r. nie prowadziło obowiązkowej edukacji przedszkolnej.

„Brak zapewnienia edukacji wszystkim dzieciom z rodzin zagrożonych społecznie w programach wychowania przedszkolnego nie stwarza im równych szans osiągania lepszych wyników edukacyjnych w przyszłości” –zauważa Państwowy Urząd Kontroli.

PODCASTY I GALERIE