• Litwa
  • 5 lipca, 2022 8:23

Wsparcie społeczne dla uczniów: o czym musimy wiedzieć w tym roku?

Już drugi rok wszyscy przedszkolacy, pierwszoklasiści i drugoklasiści, niezależnie od dochodów rodzin, mogą korzystać z prawa do bezpłatnego obiadu. Z tego wsparcia, zgodnie z ogólną procedurą, mogą korzystać także ukraińskie rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, które rozpoczęły naukę lub będą chodzić do szkoły na Litwie.

vrsa.lt
Wsparcie społeczne dla uczniów: o czym musimy wiedzieć w tym roku?

fot. BNS/ Egidijus Jankauskas

Nie ma potrzeby składania wniosku, zajmie się tym administracja szkoły.

Aby otrzymać pomoc socjalną dla uczniów, już od 1 lipca wnioskodawca musi wystąpić do gminy wg miejsca zamieszkania, a jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane, do gminy, w której faktycznie mieszka. Możliwe jest również złożenie wniosku drogą elektroniczną w systemie informacyjnym Pomocy Społecznej dla Rodziny (www.spis.lt). .

Uczniom są świadczone następujące rodzaje wsparcia społecznego:

  • bezpłatne wyżywienie (śniadania, obiady, posiłki na letnich obozach rekreacyjnych organizowanych przez szkoły);
  • wsparcie na zakup przyborów szkolnych.

Wsparcie społeczne przysługuje uczniom, którzy uczą się w ramach programów wychowania przedszkolnego, ogólnokształcącego lub wg programów kształcenia dorosłych dla uczniów do 21 roku życia.

Pomoc socjalna dla uczniów nie przysługuje uczniom, którzy ukończyli 21 rok życia, uczącym się w ramach programów kształcenia dorosłych, a także uczniom uczącym się zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i kształcenia zawodowego, utrzymywanych w instytucjach finansowanych przez państwo lub gminę, dla których istnieje stała lub czasowa opieka (opieka) nad dzieckiem, którego rodzice są zwolnieni z płacenia za posiłki dzieci w internatach szkolnych.

Uczniowie mają prawo do obiadów, posiłków na koloniach organizowanych przez szkoły oraz wsparcia na zakup przyborów szkolnych, jeżeli średni miesięczny dochód jednej z osób mieszkających razem lub jednej osoby mieszkającej razem jest mniejszy niż:

  • 1,5 kwoty dochodu wspieranego przez państwo (lit. VRP) (220,50 EUR) (1 VRP – 147 EUR);
  • 2 kwoty VRP (294 EUR) w następujących przypadkach: gdy osoby mieszkające razem ulegną wypadkowi (pożar, klęska żywiołowa) powodującemu szkody w mieniu lub zdrowiu; gdy jedno z rodziców nie żyje; gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci), gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci, gdy przynajmniej jedna z osób mieszkających razem jest niepełnosprawna lub poważnie chora.

(Po złożeniu przez wnioskodawcę dodatkowego wniosku w dowolnej formie, w którym wskazuje się argumenty, uzasadniające konieczność udzielenia wsparcia uczniom oraz dostarcza się dokumenty potwierdzające);

  • W wyjątkowych przypadkach na kwotę 2,5 VRP (367,50 EUR), po sprawdzeniu warunków bytowych i w obecności rekomendacji komisji gminnej, która sporządziła protokół z kontroli warunków bytowych, wszelkiego rodzaju wsparcie zostanie przyznane w następujących przypadkach: gdy uczeń znajduje się w zagrożeniu społecznym lub uczeń jest wychowywany przez osoby mieszkające razem, doświadczające zagrożenia społecznego; gdy osoby mieszkające razem ulegną wypadkowi (pożar, klęska żywiołowa), powodującemu szkody majątkowe lub zdrowotne; gdy jedno z rodziców nie żyje; gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci), gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci, gdy przynajmniej jedna z osób mieszkających razem jest niepełnosprawna lub poważnie chora.

Wypłata 2 bazowych świadczeń socjalnych (lit. BSI) (92 EUR) na jednego ucznia przeznaczana jest na zakup przyborów szkolnych w ciągu roku kalendarzowego (1 BSI – 46 EUR). Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na zakup przyborów szkolnych od 1 lipca 2022 r. do 5 października 2022 r.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą złożyć następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy socjalnej dla uczniów, koniecznie z zaznaczeniem, w której klasie uczy się dziecko (Wniosek SP-11Dane rodziny do otrzymania pomocy socjalnej SP-1);
  • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymane w ciągu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc socjalną dla uczniów lub miesiąca złożenia wniosku);
  • Do otrzymania pomocy socjalnej dla uczniów wymagane jest w zależności od okoliczności kolejne zaświadczenie wskazane przez specjalistę;
  • Jeżeli rodzina otrzymuje zasiłek socjalny w trakcie ubiegania się o pomoc socjalną dla uczniów, wnioskodawca składa krótki formularz wniosku o przyznanie pomocy socjalnej dla uczniów.

Bezpłatne wyżywienie zapewniane są uczniom od początku roku szkolnego do zakończenia procesu edukacyjnego roku szkolnego, uczniom klasy IV gimnazjum do końca sesji maturalnej, jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w trakcie roku szkolnego – od następnego dnia po otrzymaniu informacji o decyzji o przyznaniu wsparcia w szkole.

PODCASTY I GALERIE