• Litwa
  • 9 maja, 2013 12:18

Ulgi dla bezpaństwowców zamieszkałych na Litwie. Pozostałości Związku Radzieckiego

Bezpaństwowcom urodzonym na Litwie wprowadzone zostaną ulgi w kwestii nabycia litewskiego obywatelstwa. Sejm przyjął poprawki do Ustawy o nabyciu obywatelstwa litewskiego oraz ratyfikował Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmniejszania liczby bezpaństwowców.

BNS
Ulgi dla bezpaństwowców zamieszkałych na Litwie. Pozostałości Związku Radzieckiego

Elvinas Jankevičius wiceminister spraw wewnętrznych informuje, że kwestia bezpaństwowców jest pozostałością po upadku Związku Radzieckiego. ,,Niektóre osoby nie posiadają obywatelstwa litewskiego oraz rosyjskiego, jednak co roku pewna liczba takich osób nabywa obywatelstwo litewskie. W ubiegłym roku 170 bezpaństwowców zostało obywatelami Litwy”- powiedział wiceminister.

Zainicjowane przez ministerstwo spraw wewnętrznych zmiany przewidują nadawanie obywatelstwa litewskiego bezpaństwowcom, pod warunkiem, że ten zamieszkuje terytorium Litwy w przeciągu ostatnich 5 lat, a także nie był obywatelem innego państwa.

Zgodnie z prawem międzynarodowym oraz praktyką państw sytuacja prawna bezpaństwowca jest bardzo niekorzystna, gdyż wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony i opieki państwa pobytu ani też żadnego innego państwa, nie posiada praw politycznych, może zostać wydalony z kraju, często jest traktowany jak cudzoziemiec

PODCASTY I GALERIE