• Litwa
  • 28 marca, 2017 15:32

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Na zakończenie dwudniowego posiedzenia w Senacie RP we wtorek Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy przyjęło dokument końcowy, w którym pierwszoplanowo potraktowano kwestie wielostronnego wsparcia dla Ukrainy, przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi oraz zagrożeń cybernetycznych.

zw.lt
Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło dokument końcowy

Fot. Senat Rzeczypospolitej Polskiej

W dokumencie Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne potwierdziło poparcie dla pełnej suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych prawem międzynarodowym i wezwało Federację Rosyjską do zakończenia okupacji Krymu, a także zaprzestania łamania praw człowieka w stosunku do jego mieszkańców. Przypominano też, że Porozumienia Mińskie nie są realizowane przez stronę rosyjską w części dotyczącej bezpieczeństwa, a działania Federacja Rosyjska prowadzą do zaostrzenia sytuacji w Donbasie. Wobec tego w dokumencie zapisano, iż są podstawy do utrzymania sankcji nałożonych na Rosję przez społeczność międzynarodową.

Ponadto Zgromadzenie Parlamentarne zaapelowało do parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej o rozważenie bilateralnej pomocy dla Ukrainy i wyraziło poparcie dla inicjatyw międzynarodowych na wzór Planu Marshalla, który zapewniłyby pomoc inwestycyjną dla ukraińskiej gospodarki, wiążąc ją z postępem we wprowadzaniu reform. Postanowiono wystosować list do parlamentów członkowskich krajów UE oraz Kongresu Stanów Zjednoczonych z apelem o wsparcie dla Ukrainy. Wezwano również do jak najszybszego pełnego wdrożenia Umowy o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą i zakończenia procedury zniesienia obowiązku wizowego dla Ukraińców.

Trójstronne Zgromadzenie zwróciło uwagę na konieczność przygotowania instrumentów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym i wezwało instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie do silniejszego wsparcia przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie akcjom dezinformacyjnym i propagandowym, w szczególności przez wzmocnienie niezależnych i obiektywnych mediów rosyjskojęzycznych.

W dokumencie zadeklarowano, że niezależność Białorusi jest ważnym elementem architektury bezpieczeństwa w Europie, a społeczeństwo białoruskie ma prawo do wolności zgromadzeń oraz pokojowego wyrażania swego sprzeciwu w stosunku do polityki, jaką prowadzi władza. Zaapelowano do władz Białorusi o respektowanie podstawowych praw człowieka, a także poszanowanie swobód obywatelskich. Jednocześnie opowiedziano się za rozwojem współpracy parlamentów Białorusi i krajów unijnych oraz zaoferowano pomoc przy wdrażaniu niezbędnych reform gospodarczo-społecznych oraz dialogu społecznego.

Zgromadzenie wsparło starania na rzecz rozbudowy najważniejszych połączeń infrastrukturalnych między trzema państwami (w tym elektroenergetycznych linii przesylowych, gazociągów, linii kolejowych i dróg) oraz podkreśliło potencjał tkwiący w realizacji projektu trasy transeuropejskiej Via Carpatia, z odgałęzieniem po stronie ukraińskiej, a także projektu Via Baltica. Zwrócono też uwagę na zagrożenia związane z budową niebezpiecznej elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Zgromadzenie odnotowało osiągnięcie ostatecznej gotowości operacyjnej przez brygadę litewsko-polsko-ukraińską (LITPOLUKRBRIG), za patrona której przyjęto hetmana wielkiego litewskiego księcia Konstantego Ostrogskiego.

Zadeklarowano również wolę sfinalizowania przez trzy parlamenty wspólnej publikacji historyków „Monarchie i Rzeczpospolita” przed następną sesją Zgromadzenia w Wilnie.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne zostało powołane do życia w 2005 r. jako organ konsultacyjny. W jego skład wchodzi po dziesięciu parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych. Polska delegacja składa się z siedmiu posłów i trzech senatorów, a na jej czele stoi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Sesje plenarne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei. Prezydium Zgromadzenia zbiera się dwa razy w roku. W ramach Zgromadzenia pracują trzy komisje: ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej oraz ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej.

PODCASTY I GALERIE