• Litwa
  • 12 czerwca, 2013 12:12

Światowy Indeks Pokoju. Litwa na 43 miejscu

Według tegorocznego Światowego Indeksu Pokoju Litwa znalazła się na 43 miejscu wśród 162 krajów świata.

BNS
Światowy Indeks Pokoju. Litwa na 43 miejscu

W badaniach Światowego Indeksu Pokoju pod uwagę brano 24 kryteria, w tym poziom przemocy, wysokość wydatków wojskowych, stopień rozpowszechnienia przestępczości zorganizowanej, stosunki z sąsiadami, rozmieszczenie obcych wojsk w danym kraju, liczbę osadzonych w więzieniach i potencjalne zagrożenie terrorystyczne w obrębie granic państwa.

Według badaczy, na tegoroczny raport wpływ miała m.in. ogromna liczba samobójstw oraz brak stabilności politycznej.

W raporcie za najbardziej bezpieczne państwo na świecie uznano po raz kolejny Islandię, a za najmniej bezpieczne – Afganistan i Somalię.

Pozycja najspokojniejszego kraju – Islandii – odzwierciedla jej stabilność polityczną i dobre stosunki z sąsiadami. Islandia nie ma armii zawodowej i ma najmniejszy odsetek obywateli w więzieniach.

Kolejne miejsca wśród najspokojniejszych państw zajęły: Dania, Norwegia, Nowa Zelandia, Austria i Szwajcaria.

Wśród państw europejskich Litwa znalazła się na 25 miejscu, co oznacza, że sytuacja w kraju od roku 2008 polepszyła się o 7 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w 162 państwach przez niezależny Instytut Ekonomii i Pokoju.

PODCASTY I GALERIE