• Litwa
  • 9 lutego, 2022 11:15

Sodra zaczyna wypłacać emerytury: w lutym jeszcze więcej beneficjentów odczuje zmianę

Sodra już w styczniu wypłaciła podwyższone emerytury i inne ubezpieczenia społeczne. W lutym wyższe świadczenia obejmą także osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, zasiłek, odszkodowanie, emerytury naukowca, urzędnika i żołnierza. Niektórzy beneficjenci mogą otrzymać w lutym niższe kwoty niż w styczniu, ze względu na obniżenie niewielkiej składki emerytalnej wraz ze wzrostem ich emerytur.

zw.lt
Sodra zaczyna wypłacać emerytury: w lutym jeszcze więcej beneficjentów odczuje zmianę

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

Od stycznia wypłacane są emerytury indeksowane, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty wdowie i inne ubezpieczenia społeczne. Emerytury są corocznie podwyższane, w zależności od wskaźników ekonomicznych, wysokości wynagrodzenia i innych czynników. Na początku roku Sodra przeliczyła wszystkie emerytury według nowych współczynników waloryzacji. Podwyżka jest indywidualna dla każdego beneficjenta, w zależności od stażu pracy i opłacanych dożywotnich składek na ubezpieczenie społeczne.

Od lutego wyższe kwoty trafią do beneficjentów wcześniejszych emerytur, a także pomocy społecznej, ofiar, naukowców, urzędników i żołnierzy. Wszystkie te emerytury są wypłacane za poprzedni miesiąc, a nie za bieżący, więc ci beneficjenci nie odnotowali jeszcze wzrostu w styczniu.

Dodatki emerytalne są wypłacane beneficjentom emerytury z ubezpieczenia społecznego, którzy otrzymują najniższe emerytury. Jeżeli dana osoba ma wymagany staż pracy, wysokość wszystkich jej emerytur nie może być mniejsza niż minimalne potrzeby konsumpcyjne. W 2021 wynosiła 260 euro, a w 2022 wzrosła do 267 euro. Jeśli dana osoba nie zgromadziła wymaganego stażu pracy, płaci się mniej. Wysokość premii zależy wtedy od stosunku dostępnego i wymaganego stażu pracy.

Po indeksacji emerytur niektórzy mieszkańcy mogą otrzymywać niższą składkę lub już jej nie otrzymywać, jeśli odnowiona emerytura jest wyższa niż 267 euro. Na przykład osoba z wymaganym stażem pracy otrzymywała w ubiegłym roku emeryturę w wysokości 230 EUR i wynosiła mniej niż 260 EUR, więc osoby otrzymujące małe emerytury otrzymywali również dodatek w wysokości 30 EUR.

Po indeksacji emerytura osiągnęła w styczniu 2022 roku 254 euro. Emerytury wypłacane są za bieżący miesiąc, więc już w styczniu rezydent otrzymywał emeryturę w wysokości 254 euro. Tymczasem dodatki wypłacane są za poprzedni miesiąc — tak więc w styczniu rezydent otrzymał dodatek za grudzień, który został obliczony na podstawie emerytury otrzymanej w grudniu i wyniósł 30 euro. Tak więc w styczniu osoba ta otrzymała łącznie 284 euro.

W lutym rezydent otrzymał podwyższoną emeryturę – 254 euro oraz dodatek za styczeń, który wynosi 13 euro, tak aby łączna kwota emerytur i świadczeń nie była mniejsza niż 267 euro. Tym samym w porównaniu ze styczniem mieszkaniec otrzymał mniejszą kwotę, ale w porównaniu z grudniem 2021 r. kwota ta wzrosła.

Od nowego roku wypłacono podwyższone świadczenie dla osoby samotnej w wysokości 32 EUR. W styczniu osoby, które w ubiegłym roku otrzymywały świadczenie dla osoby samotnej, otrzymali dwa świadczenia za grudzień i za styczeń. Wynika to z tego, że zmieniono prawo i świadczenie dla osoby samotnej wypłacane jest za bieżący miesiąc, a nie za poprzedni. Świadczenie wypłacane jest okresowo co miesiąc – w lutym otrzymają go ci, którym świadczenie przyznano w 2021 r.

W tym roku nie ma już potrzeby ubiegania się o świadczenie dla osoby samotnej. Od początku 2022 r. świadczenie dla osoby samotnej przyznawane jest automatycznie, zgodnie z dostępnymi danymi w rejestrach państwowych. Odbiorcy, którym to świadczenie jest przyznane od stycznia, otrzymają świadczenie i wynikające z niego zaległości w marcu. Na przykład, jeśli dana osoba stała się uprawniona do świadczenia w 2022 r. w styczniu 2022 r. W marcu otrzyma świadczenie za bieżący miesiąc oraz zaległości za styczeń i luty na łączną kwotę 96 euro. Następnie świadczenie będzie wypłacane okresowo co miesiąc.

Jednocześnie osoby, które złożyły wniosek w zeszłym roku, ale uzyskały uprawnienia dopiero w tym roku, również otrzymają świadczenie dla osoby samotnej. Świadczenie będzie wypłacane również tym, którym przyznano prawo do świadczenia od lipca 2021 r. lub później, ale nie wystąpili o nie.

PODCASTY I GALERIE