• Litwa
  • 26 sierpnia, 2020 17:53

Program integracji Romów w Wilnie przyjęty

Rada Miasta Wilna przyjęła w środę nowy program ukierunkowany na integrację mniejszości romskiej w litewskim społeczeństwie. Wśród celów programu znalazły się m.in. wsparcie oświaty, szkolenia dla instytucji publicznych, pomoc dla przedsiębiorstw oraz edukacja w zakresie wciąż żywych stereotypów i uprzedzeń.

Marta Bednarczyk
Program integracji Romów w Wilnie przyjęty

Fot. Lukas Balandis/BNS

Poprzedni program wygasł w grudniu zeszłego roku. Był on ukierunkowany przede wszystkim na uregulowanie sytuacji w taborze romskim w dzielnicy Kirtimai (dawniej: Rubno), w tym na zwalczanie przestępczości w społeczności romskiej oraz wysiedlanie lokatorów z nielegalnych siedlisk.

W efekcie oceny dotychczasowego programu przez organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy oraz Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, opracowana została nowa edycja programu, uwzględniająca takie kwestie jak walka ze stereotypami, kształcenie społeczeństwa w zakresie tolerancji oraz szkolenia dla pracowników placówek edukacyjnych i policji. Kontynuowane będą takie działania, jak zapewnienie edukacji dla dzieci i młodzieży ze środowisk romskich, wsparcie wydarzeń kulturalnych oraz pomoc w realizacji letnich obozów wypoczynkowych.

Nowy program obowiązywał będzie przez cztery lata, a więc do 2023 r. Nastawiony będzie w o wiele większym stopniu na integrację społeczności romskiej z ogółem społeczeństwa na Litwie. W kwestii edukacji nowy program zakłada zatrudnianie specjalistów do pomocy w szkołach, a więc pedagogów specjalnych lub pomocników nauczycieli, wyspecjalizowanych w pracy z dziećmi pochodzenia romskiego. Uruchomione zostaną także grupy samopomocy dla kobiet, w ramach których prowadzone będą zajęcia m.in. na temat zdrowia oraz wyrównywania szans. Ponadto, miasto planuje realizować wsparcie dla przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników pochodzenia romskiego, jak również organizować szkolenia dla instytucji z zakresu integracji społeczności romskiej.

„Sytuacja naprawdę się polepsza. Jeszcze kilka lat temu w mediach widzieliśmy tylko informacje o Romach w kontekście przestępstw. A teraz mamy chociażby przykład kawiarni otworzonej niedawno w centrum Wilna, która zatrudnia tylko Romów. No i mamy nowy program, który koncentruje się na integracji Romów, czyli sprawienia, aby byli postrzegani na równi z innymi ludźmi w społeczeństwie” – komentuje sytuację Romów na Litwie radna miasta, prawniczka Ewelina Dobrowolska.

W ramach programu przewidziano także przeprowadzenie badań mających na celu analizę sytuacji oświatowej oraz dostępu do usług medycznych. Ze względu na to, że dużą część usług ukierunkowanych na społeczność romską realizują funkcjonujące w rejonie organizacje pozarządowe, część ze środków programu przewidziana będzie także dla nich.

Omawiany program będzie sprawdzany cztery razy w roku oraz poddawany skrupulatnej ewaluacji i ewentualnej korekcie.

PODCASTY I GALERIE