• Litwa
  • 10 października, 2020 6:15

Polsko-litewska współpraca w budowie przygranicznych dróg lokalnych

W dniach 8-9 października 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej oraz samorządów obszarów pogranicza polsko-litewskiego. Celem spotkania była ocena stanu połączeń drogowych pomiędzy Polską a Litwą.

gov.pl
Polsko-litewska współpraca w budowie przygranicznych dróg lokalnych

Fot. Twitter Ministerstwo Infrastruktury

Wydarzenie było związane z podpisanym we wrześniu 2020 r. polsko-litewskim listem intencyjnym w sprawie współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na obszarach przygranicznych obu państw.

– Polska i Litwa ściśle współpracują przy realizacji dużych inwestycji transgranicznych, takich jak Via Baltica i Rail Baltica. Nie zapominamy przy tym o mniejszych zadaniach, takich jak drogi lokalne, z których mieszkańcy regionów przygranicznych korzystają na co dzień. Polskie samorządy przy budowie nowych dróg, modernizacji i przebudowie obecnych, mogą korzystać z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z rezerwy subwencji ogólnej – powiedział wiceminister infrastruktury RP Rafał Weber.

Drogi lokalne, w tym te prowadzące do przejść granicznych, były wizytowane przez przedstawicieli obu delegacji rządowych, przy udziale przedstawicieli zarządców tych dróg. Zebrane informacje posłużą oszacowaniu skali potrzeb oraz możliwych sposobów ich zaspokojenia.

PODCASTY I GALERIE