• Litwa
  • 12 grudnia, 2014 15:22

Polska i kraje bałtyckie wspólnie będą odpierały rosyjski atak

W trakcie spotkania ministrów obrony Litwy, Łotwy, Estonii i Polski na Łotwie ustalono, że w wypadku rosyjskiej agresji te kraje będą wspólnie odpierały atak, poinformowało litewskie Ministerstwo Ochrony Kraju.

zw.lt
Polska i kraje bałtyckie wspólnie będą odpierały rosyjski atak

Fot. mon.gov.pl

„Ministrowie obrony krajów bałtyckich potwierdzili podstawowe założenia koordynacyjnego planu operacyjnego krajów bałtyckich. Sztaby połączone państw bałtyckich opracują konkretne plany dotyczące działań tych krajów w przypadku ewentualnego kryzysu wojennego” – napisano w specjalnym oświadczeniu.

Podczas rozmów, mini­stro­wie wyra­zi­li wolę wspólnych dzia­łań na rzecz urze­czywisnienia po­stano­wień ze szczytu soju­szu w walijskim Newport. „Chcemy, żeby to, co zostało po­sta­no­wio­ne w New­port, a co ma ho­ry­zont dwu-, trzy­let­ni, stało się kon­kretem na szczyt w War­sza­wie – po­wie­dział Tomasza Siemoniak, polski minister obrony narodowej. „Cho­dzi zwłasz­cza o to, by VJTF – siły na­tych­mia­sto­wej od­po­wie­dzi – które mają osią­gnąć go­to­wość w po­cząt­ku roku 2017 – były go­to­we już na szczyt w War­sza­wie w roku 2016. Chce­my uczcić szczyt w War­sza­wie kon­kret­ny­mi efek­ta­mi” – wyjaśnił minister Siemoniak.

„Dużo mó­wi­li­śmy o Kor­pu­sie Pół­noc-Wschód, który na szczy­cie NATO zo­stał uzna­ny za or­ga­ni­za­to­ra obro­ny na wscho­dzie – po­wie­dział szef MON. Za­zna­czył też, że kraje bał­tyc­kie przy­wią­zu­ją dużą wagę do uczy­nie­nia do­wódz­twa Kor­pu­su re­gio­nal­nym ośrod­kiem do­wo­dze­nia so­jusz­ni­czy­mi si­ła­mi re­ago­wa­nia.

Mi­ni­stro­wie roz­ma­wia­li także o wspól­nej po­li­ty­ce bez­pie­czeń­stwa i obro­ny UE (na po­cząt­ku przy­szłe­go roku Łotwa przej­mie pre­zy­den­cję w Ra­dzie Unii). – Omó­wi­li­śmy per­spek­ty­wę na­tow­ską i unij­ną w duchu prag­ma­ty­zmu, bo nasze kraje chcą kon­kre­tów, nie de­kla­ra­cji – pod­kre­ślił minister Sie­mo­niak.

Minister Juozas Olekas zaapelował partnerów regionalnych, aby wzorowali się na Litwie i przeanalizowali możliwość udzielenia Ukrainie pomocy wojskowej.

„Pokazalibyśmy, że jesteśmy solidarni z Ukrainą w jej walce o wolność i niepodległość przeciwko rosyjskiej agresji” – oświadczył Olekas.

PODCASTY I GALERIE