• Litwa
  • 28 stycznia, 2015 15:24

Na walkę z dyskryminacją rząd przeznaczy 1,4 mln euro

Rząd zaakceptował pięcioletni plan promujący tolerancję, na który przeznaczy ponad 1,4 mln euro.

BNS
Na walkę z dyskryminacją rząd przeznaczy 1,4 mln euro

Fot. Antoni Radczenko

Plan, który został przedstawiony rządowi przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy zakłada zmniejszenie dyskryminacji wśród mniejszości narodowych, seksualnych oraz innych grup marginalizowanych w społeczeństwie, a także zapewnienie grupom mniejszościowym równych szans oraz zwiększenie świadomości społecznej

Dokument przewiduje przyznawanie co roku nagród równości i różnorodności, organizowanie wykładów oraz kampanii promocyjnych, które miałyby na celu promocję niedyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym, językowym i in.

Na plan przeciwdziałania dyskryminacji rząd w latach 2015-2017 przeznaczy ponad 1,4 mln euro – 790 tys. euro z budżetu państwa oraz 724 tys. euro ze środków UE.

PODCASTY I GALERIE