• Litwa
  • 7 kwietnia, 2014 6:01

Marszałkowie RP Kopacz i Borusewicz w Wilnie

W Wilnie rozpoczęło się posiedzenie Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Podczas obrad szefowie unijnych Izb będą rozmawiać o aktualnych sprawach i wyzwaniach międzyparlamentarnej współpracy w ramach UE. Polskiej delegacji uczestniczącej w wileńskim szczycie przewodniczą marszałek Sejmu Ewa Kopacz i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

zw.lt
Marszałkowie RP Kopacz i Borusewicz w Wilnie

Fot. PAP/Leszek Szymański

W debacie wezmą udział przedstawiciele parlamentów krajów Partnerstwa Wschodniego. Głos zabierze też przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Swoje stanowisko przedstawi również szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

Posiedzenie będzie okazją do dyskusji o roli parlamentów narodowych w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu gospodarczego i finansowego. W tym kontekście szefowie unijnych parlamentów mają omówić m.in. znaczenie i działanie Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego Unii Europejskiej, powołanej w 2013 r. w Nikozji na mocy Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. Paktu fiskalnego).

Ponadto, najwyżsi przedstawiciele władzy ustawodawczej z całej UE ocenią działanie procedury kontroli stosowania zasady pomocniczości przez parlamenty poszczególnych krajów unijnych, wprowadzone 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony.

Tematem wileńskiego szczytu będzie również współpraca międzyparlamentarna z państwami Partnerstwa Wschodniego, tj. polsko-szwedzkiej inicjatywy dotyczącej zbliżenia Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy do UE.

Szefowie parlamentów narodowych mają także dyskutować o przyszłości obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, utworzonego na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zmienionego przez Traktat z Lizbony. Obszar ten obejmuje politykę azylową i migracyjną, współpracę policyjną oraz walkę z przestępczością. Ta część obrad będzie poświęcona m.in. parlamentarnej kontroli oraz ocenie działalności Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) i Eurojustu (Europejskiego Urzędu ds. Współpracy Sądowej). Przewodniczący parlamentów będą też zastanawiać się nad nowymi priorytetami obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które miałyby obowiązywać po wygaśnięciu tzw. programu sztokholmskiego na lata 2009-2014, kładącego nacisk na interesy i potrzeby obywateli. W tej sesji głos zabierze marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

W ramach wileńskiego szczytu planowane są również bilateralne spotkania marszałek Sejmu RP. Ewa Kopacz ma rozmawiać m.in. z przewodniczącą litewskiego Sejmu z Loretą Graužinienė, szefową frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Ritą Tamušinėnė oraz przewodniczącym parlamentu Gruzji Davidem Usupaszwilim.

Poza programem oficjalnym 8 kwietnia o godz. 10 Marszałek Senatu RP Borusewicz wygłosi wykład w Instytucie Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego nt. transformacji demokratycznej w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej pt. ,,25-lecie przemian polityczno-ustrojowych w Polsce’. Wykład odbędzie się po polsku z tłumaczeniem na język litewski.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej odbywająca się w dniach 6-8 kwietnia to m.in. forum dyskusji na temat roli i zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych oraz wyzwań, jakie stoją przed Unią Europejską. W skład konferencji wchodzą szefowie parlamentów państw członkowskich UE i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Konferencja obraduje na zasadzie konsensu, przy poszanowaniu autonomii i konstytucyjnego usytuowania uczestniczących przewodniczących. Spotkania kończą się przyjęciem konkluzji, które powinny odzwierciedlać wspólne stanowisko KPP UE, ale nie są wiążące dla poszczególnych parlamentów. Posiedzenia przewodniczących parlamentów narodowych i szefa PE odbywają się raz w roku w kraju członkowskim UE, który w drugim półroczu przewodniczył Radzie UE.

PODCASTY I GALERIE