• Litwa
  • 7 kwietnia, 2014 13:57

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz spotkała się z przedstawicielami frakcji AWPL

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się dziś w Wilnie z przewodniczącą parlamentarnej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Ritą Tamašunienė, poinformowało biuro prasowe Sejmu RP.

zw.lt

Marszałek Kopacz przebywa na Litwie w związku z rozpoczętym dwudniowym szczytem Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie parlamentarnej frakcji AWPL: Wanda Krawczonok, Józef Kwiatkowski, Michał Mackiewicz oraz Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji polskiej mniejszości na Litwie oraz politycznej aktywności.

Marszałek Sejmu zaznaczyła, że sprawą kluczową dla efektywnej ochrony mniejszości polskiej jest wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych. Jednocześnie zapewniła o wsparciu polskich władz. ,,Kwestie polskiej mniejszości są konsekwentnie podnoszone przez stronę polską w kontaktach z litewskimi partnerami na wszystkich szczeblach” – podkreśliła.

Ewa Kopacz zwróciła też uwagę na rolę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która po wyborach w 2012 r. nie tylko weszła do litewskiego parlamentu, ale także współtworzy koalicję rządzącą. ,,Jest to bezprecedensowa możliwość mówienia o sprawach istotnych dla polskiej mniejszości na forum rządu” – mówiła.

Marszałek Kopacz wyraziła również nadzieję, że działania Akcji Wyborczej Polaków na Litwie przyczynią się do rozwoju relacji polsko-litewskich. ,,Postrzegamy AWPL jako ważny podmiot, który może mobilizować przedstawicieli polskiej mniejszości do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, a także pośredniczyć w przekazywaniu polskiej mniejszości narodowej dobrych doświadczeń Polski, choćby w dziedzinie wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczny i gospodarczy rejonów zamieszkiwanych tradycyjnie przez polską mniejszość”– dodała Ewa Kopacz.

W czasie spotkania poruszona została także sprawa kar wymierzonych m.in. Bolesławowi Daszkiewiczowi za zwłokę w wykonywaniu orzeczenia sądu w sprawie dwujęzycznych nazw ulic. Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na standardy Rady Europy, do których należy możliwość umieszczania dwujęzycznych nazw lokalnych, nazw ulic i innych publicznych oznaczeń topograficznych w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą liczbę przedstawicieli mniejszości narodowej.

We wtorkowej sesji wileńskiego szczytu marszałek Sejmu Ewa Kopacz przedstawi swoje spojrzenie na przyszłość obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Przestrzeń ta została utworzona na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zmieniona przez Traktat z Lizbony. Obszar ten powstał w celu zapewnienia swobodnego przepływu osób oraz wysokiego poziomu ochrony obywateli. Obejmuje politykę azylową i migracyjną, współpracę policyjną oraz walkę z przestępczością (np. terroryzmem, handlem ludźmi czy narkotykami). Przewodniczący parlamentów krajów UE będą szukać nowych kierunków rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po wygaśnięciu tzw. programu sztokholmskiego na lata 2009-2014, kładącego nacisk na interesy i potrzeby obywateli. Priorytety tego programu to m.in.: „Obywatelstwo i prawa podstawowe”, „Europa, która chroni”, „Dostęp do Europy w zglobalizowanym świecie”, „Europa odpowiedzialności, solidarności i partnerstwa w kwestiach imigracji i azylu” oraz „Rola Europy w zglobalizowanym świecie”. Ostatnia część posiedzenia Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE ma być również poświęcona wynikającej z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej procedurze parlamentarnej kontroli oraz oceny działalności Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) i Eurojustu (Europejskiego Urzędu ds. Współpracy Sądowej).

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej