• Litwa
  • 14 lipca, 2020 15:34

Litwini zadowoleni z solidarności UE podczas kryzysu, oczekują dalszych działań

Ponad połowa Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna przekazać więcej pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii. Do najważniejszych priorytetów zaliczono zdrowie, ożywienie gospodarcze i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Dwie trzecie mieszkańców chciałoby, aby UE posiadała więcej uprawnień na rzecz walki z kryzysem.

europa.eu
Litwini zadowoleni z solidarności UE podczas kryzysu, oczekują dalszych działań

Fot. Mauro Sbicego/Unsplash

Według sondażu przeprowadzonego w czerwcu br. na zlecenie Parlamentu Europejskiego około dwie trzecie ludności UE i Litwy (68%) poszerzyłoby uprawnienia UE w celu radzenia sobie z kryzysami, takimi jak pandemia koronawirusa. Potwierdza to bezwzględna większość populacji w 26 z 27 krajów UE (w Czechach opowiedziało się za tą opcją jedynie 46% respondentów). Najwyższy odsetek odpowiedzi tego typu odnotowano w Portugalii i Luksemburgu (87%), a także na Cyprze (85%), Malcie (84%) i w Estonii (81%).

56 proc. obywateli UE uważa, że organizacja powinna inwestować więcej środków w walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Idęę tę najbardziej poparły Grecja (79%), Cypr (74%), Hiszpania i Portugalia (71%). Na pytanie, które obszary bądź dziedziny życia powinny otrzymać dodatkowe fundusze UE, za najwyższy priorytet uznano zdrowie publiczne (55%), a następnie ożywienie gospodarcze i nowe możliwości dla przedsiębiorców (45%), zatrudnienie i politykę społeczną (37%) oraz walkę ze zmianami klimatu (36%). Włosi (58%), Chorwaci (57%), Słoweńcy (55%) i Litwini (54%) uznali ożywienie gospodarcze za kwestię najważniejszą. Duńczycy (45%), Finowie (46%) i Słowacy (63%) za taką uznali walkę ze zmianami klimatu.

Ponad połowa (54%) respondentów jest niezadowolona z solidarności krajów UE w walce z pandemią, zadowolonych jest 39%. Najwyższy poziom zadowolenia odnotowano w Irlandii (64%), Estonii (63%), na Łotwie i Litwie (po 56%). 76 proc. Europejczyków słyszało o działaniach podjętych przez UE w reakcji na skutki pandemii, a 36 proc. badanych wie, jakie konkretnie środki podjęto (28% osób na Litwie). Spośród nich, 49 proc. ocenia działania UE pozytywnie (na Litwie – nawet 64%). W większości państw wzrosła publiczna akceptacja środków zaradczych zaproponowanych przez UE.

Komentując wyniki badania David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Obywatele oczekują od UE większej solidarności i odgrywania bardziej aktywnej roli w ożywieniu gospodarczym (…) W bieżących negocjacjach w sprawie wieloletniego budżetu UE Parlament Europejski popiera żądanie obywateli, aby Unia Europejska była bardziej skuteczna i ambitna”.

Ponad połowa badanych (57%) przyznała, że doświadczyła osobistych trudności finansowych od momentu wybuchu pandemii. 28 proc. ludności UE zadeklarowało utratę dochodów, 22 proc. – przedwczesne wykorzystanie oszczędności, 21 proc. – całkowitą lub częściową utrata zatrudnienia. Utratę dochodów najczęściej wymieniali Węgrzy i Hiszpanie (43%), Bułgarzy i Grecy (41%) oraz Włosi (37%). Na Litwie 28 proc. respondentów oświadczyło, że przedwcześnie wykorzystali swoje oszczędności, 27 proc. doświadczyło utraty dochodów, a 26 proc. spotkała całkowita lub częściowa utrata zatrudnienia.

Nastroje ludzi wobec kryzysu również uległy znacznej zmianie. 41 proc. mieszkańców państw „starej Unii” wybrało odpowiedź „nadzieja” opisując swój stan emocjonalny w kontekście ostatnich miesięcy. Takie podejście zajęło drugie miejsce po „niepewności” przytaczanej przez 45 proc. respondentów. Ogólnie rzecz biorąc, negatywne emocje stopniowo maleją: „strach” wybrało 22 proc. badanych (o 5 punktów procentowych mniej niż w kwietniu), „frustrację” 27 proc. (o 4 punkty mniej), a „bezradność” 21 proc. (o 8 punktów mniej).

PODCASTY I GALERIE