• Litwa
  • 29 marca, 2017 14:11

Litwa chce, aby powstała unijna prokuratura

13 krajów Unii Europejskiej, w tym również Litwa, popierają pomysł z powołaniem unijnej prokuratury. Instytucja Europejskiego Oskarżyciela Publicznego jest przewidziana w Traktacie z Lizbony.

zw.lt
Litwa chce, aby powstała unijna prokuratura

Fot. Joanna Bożerodska

„Po długich dyskusjach wypracowano wariant kompromisowy w sprawie powołania europejskiej prokuratury, który w zasadzie odpowiada Litwie. Niestety jednomyślnej decyzji nie ma. Litwa opowiada się za bardziej ścisłą współpracą powołując tą ważną dla unii instytucję” – napisała w oświadczeniu minister sprawiedliwości Litwy Milda Vainiutė.

Pomysł wpisuje się w koncepcję Europy dwóch prędkości, aby w różnych dziedzinach współpracowały poszczególne kraje, a nie wszystkie państwa członkowskie.
Za wspólną prokuraturą opowiadają się Niemcy, Francja, Bułgaria, Czechy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia oraz Litwa. Gdyby instytucja została stworzona to Litwa oddeleguje dwie osoby.

Pomysł został odrzucony przez Polskę, Węgry oraz Szwecję.

Europejski Oskarżyciel Publiczny  to instytucja przewidziana w  Traktacie z Lizbony. Niezależny Europejski Oskarżyciel Publiczny korzystałby ze wsparcia Zastępcy Europejskiego Oskarżyciela Publicznego na poziomie krajowym, gwarantującego łączność pomiędzy systemami wymiaru sprawiedliwości we Wspólnocie i w poszczególnych państwach.

Nowa instytucja Unii wymieniana jest w art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

1. W celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
W przypadku braku jednomyślności grupa co najmniej dziewięciu Państw Członkowskich może wystąpić z wnioskiem o przekazanie projektu rozporządzenia Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt Radzie do przyjęcia.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewięć Państw Członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie danego projektu rozporządzenia, informują one o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. W takim przypadku uznaje się, że upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 280d ustęp 1 niniejszego Traktatu, zostało udzielone i stosuje się postanowienia w sprawie wzmocnionej współpracy.

2. Prokuratura Europejska jest właściwa do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem, w stosownych przypadkach w powiązaniu z Europolem, sprawców i współsprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, określonych w rozporządzeniu przewidzianym w ustępie 1. Prokuratura Europejska jest właściwa do wnoszenia przed właściwe sądy Państw Członkowskich publicznego oskarżenia w odniesieniu do tych przestępstw.

3. Rozporządzenia, o których mowa w ustępie 1, określają statut Prokuratury Europejskiej, warunki wypełniania jej funkcji, zasady proceduralne mające zastosowanie do jej działań, jak również zasady dopuszczalności dowodów oraz zasady sądowej kontroli czynności procesowych podjętych przez nią przy wypełnianiu jej funkcji.

4. Rada Europejska może, jednocześnie lub później, przyjąć decyzję zmieniającą ustęp 1 w celu rozszerzenia uprawnień Prokuratury Europejskiej na zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniającą w związku z tym ustęp 2 w odniesieniu do sprawców i współsprawców poważnych przestępstw dotykających więcej niż jedno Państwo Członkowskie. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Komisją.

PODCASTY I GALERIE