• Litwa
  • 6 lipca, 2022 12:19

Dzieci będą mogły wystąpić do ONZ o naruszenie ich praw i interesów

W czerwcu sejm ratyfikował odpowiedni protokół Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka 78 głosami za (2 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu) oraz przyjął towarzyszące mu przepisy.

BNS
Dzieci będą mogły wystąpić do ONZ o naruszenie ich praw i interesów

fot. domena publiczna

Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy zwraca uwagę, że po ratyfikacji dokumentu Litwa przejmie obowiązek ochrony praw dziecka we wszystkich aspektach – tak jak przewiduje to konwencja i jej protokoły.

Zgodnie z protokołem Litwa będzie mogła osiągnąć pokojowe porozumienia w sprawach rozpatrywanych przez komisje ONZ, a także trzykrotnie zwiększyć wysokość odszkodowania za naruszone prawa majątkowe i niemajątkowe dziecka, gdy jest pokojowym porozumieniem pozasądowym.

Ustawa o podstawach ochrony praw dziecka gwarantuje prawo dziecka do złożenia wniosku do Komitetu Praw Dziecka ONZ, samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób.

W sprawach rozpatrywanych przez komitety ONZ Litwa będzie reprezentowana przez przedstawiciela rządu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Złożenie wniosku do Komitetu Praw Dziecka ONZ będzie możliwe dopiero po wdrożeniu wszystkich procedur prawnych i pozaprawnych na Litwie. Decyzje podejmowane przez komitety ONZ mają charakter rekomendacyjny.

PODCASTY I GALERIE