Projekt Eko-Dialogi: Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej

Ekologia odgrywa obecnie coraz większą rolę w dyskursie publicznym. Jest to zagadnienie bardzo złożone, dlatego potrzebne wydają się działania, zmierzające do popularyzacji wiedzy w tym zakresie.

Tomasz Raczkowski

Realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, litewsko-polski projekt Eko-Dialogi, który odbywał się w dniach 4­–10 września w Lubinie na Wyspie Wolin, jest przykładem działania dążącego do popularyzacji wiedzy na temat środowiska oraz pobudzenia młodzieży do aktywności dla jego ochrony.

Ekologia może niekiedy wydawać się pojęciem niejasnym i odległym. Gdy dyskusja na temat emisji gazów cieplarnianych lub segregacji odpadów toczy się pomiędzy przedstawicielami państw, firm czy globalnych organizacji, tworzy się poczucie, jakby pojedynczy obywatel nie miał na te kwestie większego wpływu. Jest to jednak wrażenie złudne. Na społeczeństwa, kultury i narody składają się jednostki i każdy człowiek ma swój udział w świecie, w którym żyje. Tak samo, jak współtworzymy ludzkie zbiorowości, tak samo od każdego z nas zależy to, w jaki sposób cywilizacja będzie traktować naturę. To działania oddolne – na poziomie zwykłych obywateli – są w stanie zainicjować pozytywne tendencje, a w dłuższej perspektywie wywrzeć presję na rządy i globalne władze, aby prowadziły mądrą politykę w dziedzinie ochrony środowiska. Można powiedzieć, że wzbudzenie w każdym z nas ekologicznej świadomości i woli działania na rzecz przyrody stanowi pierwszy krok do jakichkolwiek działań w skali międzynarodowej.

Myśląc o działaniach podejmowanych w celu podniesienia świadomości w kwestii ochrony środowiska w kategoriach potencjalnej zmiany, warto skoncentrować się na młodych pokoleniach. To do nich należy bowiem przyszłość i to dzisiejsza młodzież będzie wkrótce decydować o kształcie naszego życia społecznego. Ideą przyświecającą organizatorom i uczestnikom projektu Eko-Dialogi było zaszczepienie w umysłach młodych ludzi wartości ekologicznych, kierujących ich działania w stronę troski o otaczającą nas przyrodę. Dzięki temu projekt powinien zachęcać do działania, wykorzystującego kompleksową wiedzę na temat środowiska naturalnego.

Zajęcia i warsztaty realizowane podczas projektu Eko-Dialogi koncentrowały się na pobudzaniu ciekawości i rozwijania wiedzy litewskiej oraz polskiej młodzieży biorącej udział w wymianie. Według założeń organizatorów, długofalowym efektem działań powinno być zachęcenie Litwinów oraz Polaków biorących udział w projekcie do wdrażania idei ochrony środowiska w swoim otoczeniu. Świadomość ekologiczna powinna przekładać się na wiele sfer życia, w tym także – a może przede wszystkim – na życie codzienne. Działania takie jak segregacja odpadów, wybory żywieniowe uwzględniające ewentualną szkodliwość procesu produkcji czy odpowiedzialne użytkowanie dostępnych surowców, będą przyczyniać się do zatrzymania negatywnych przemian naszej planety. Jednym z kluczowych sposobów zaszczepienia tego rodzaju świadomości, który prowadzi do włączenia ekologicznej etyki do codziennego życia jest edukacja pozaformalna, której przykładem były zajęcia angażujące uczestników projektu podczas Eko-Dialogów. Tematem wiodącym warsztatów była próba odpowiedzi na pytanie „co człowiek może zrobić, by mniej szkodzić środowisku swoją działalnością?”. Zajęcia łączyły przekaz merotoryczny z zadaniami edukacyjno-poznawczymi, które połączone z aktywnym spędzaniem czasu mogą być skuteczniejsze niż wielogodzinne wykłady.

Podobny efekt ma w założeniu odnieść edukacyjna gra planszowa zatytułowana Zielona Wyspa (?), będąca rezultatem działań projektowych. Ma być onaśrodkiem, umożliwiającym edukację najmłodszych w atrakcyjnej formie. Podczas rozgrywki gracze będą poznawać zagadnienia związane z przyrodą Wyspy Wolin, a kluczem do zwycięstwa będzie przyswojenie i wykorzystanie tej wiedzy. Będzie ona opracowywana na podstawie działań projektowych. Treść gry stanowić będą pytania i historie, uzyskane w trakcie pracy terenowej uczestników projektu na Wyspie Wolin. W litewsko-polskich grupach realizowane były zadania, podczas których osoby biorące udział w wymianie zebrały dane na temat konkretnych zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym rejonu Delty Świny. Materiały zgromadzone przez grupy terenowe zostaną następnie opracowane i trafią na karty zadań, na których opierać się będzie Zielona Wyspa (?). Gracze odkrywać będą zatem Wyspę Wolin oraz jej przyrodę za pośrednictwem zabawy, stworzonej na bazie osobistego doświadczenia młodych ludzi uczestniczących w projekcie. Dzięki temu gra nie będzie abstrakcyjnym konceptem zaprogramowanym jedynie przez ekspertów, ale czerpać będzie z autentycznego poznawania wolińskiej natury przez uczestników projektu.
Współpracując podczas przedsięwzięcia poświęconego zagadnieniom związanym ze środowiskiem naturalnym uczestnicy projektu Eko-Dialogi realizowali również drugie założenie merytoryczne – dialog międzykulturowy. Ekologia stała się podczas projektu płaszczyzną służącą do porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Taka sytuacja była możliwa, ponieważ problematyka ochrony środowiska jest tematem przekraczającym podziały narodowe i kulturowe.

Opracowanie oraz wydanie gry Zielona Wyspa (?) stanowi przykład działań, podejmowanych przez ludzi młodych na rzecz położenia rzetelnych podstaw pod przyszłe działania na rzecz ochrony środowiska. Efektami projektu nie będą doraźne inicjatywy czy zmiany, ale poszerzenie wiedzy i stworzenie platformy edukowania dzieci i młodzieży. Tego typu działania powinny skutkować stopniowym podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, co sprzyjać będzie potencjalnym działaniom o większej skali.

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Patronat honorowy nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej