Osiągnięcia i dziedzictwo II Rzeczypospolitej

Wielkim osiągnięciem była budowa nowych linii kolejowych, dróg, a także Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wprowadzono też liczne reformy społeczne.

polskieradio.pl
Osiągnięcia i dziedzictwo II Rzeczypospolitej

Fot. Wikipedia/CC

Odbudowa państwa polskiego po przeszło wieku niewoli była procesem długotrwałym i żmudnym. II Rzeczpospolita powstawała na obszarach w znacznej części zniszczonych, w warunkach wojny trwającej dłużej niż w innych państwach europejskich. Ziemie polskie i życie społeczne wymagały ujednolicenia i likwidacji podziałów powstałych wskutek przynależności do trzech państw zaborczych, różniących się od siebie politycznie i gospodarczo.

Proces ten dotyczył również sfery mentalnej – mieszkańcy Polski musieli nauczyć się traktować państwo i jego władze jak własne i uświadomić sobie obowiązki spoczywające na nich jako obywatelach Rzeczypospolitej.

W budowie państwa przydatne okazały się zdolności organizacyjne wyrobione w czasach niewoli, ukształtowane nurty polityczne oraz wielki entuzjazm elit społecznych dla idei pracy na rzecz niepodległej Polski.

W wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego państwo polskie odniosło sukcesy. Szybko przeprowadzono odbudowę oraz integrację prawną i gospodarczą ziem polskich, zacierając odrębności z czasów zaborów.

Wielkim osiągnięciem była budowa nowych linii kolejowych, dróg, a także Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wprowadzono liczne reformy społeczne, m.in. ośmiogodzinny dzień pracy, prawa wyborcze dla kobiet i korzystne dla pracowników ustawodawstwo socjalne – ubezpieczenia od chorób, wypadków i starości.

– To krótki, ale niezwykle ważny i znaczący czas w historii naszego kraju – mówią znakomici historycy: prof. Arkadiusz Indraszczyk z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach oraz prof. Tadeusz Panecki z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Audycję zrealizowała i oprawiła muzyką Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zapraszają Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz

PODCASTY I GALERIE