Nagrody im. Hulewicza wręczane już po raz 25.

Dzisiaj (4 czerwca), o godz. 17 czasu lokalnego w Warszawie zostaną wręczone Nagrody im. Witolda Hulewicza - krytyka literackiego, tłumacza i wydawcy, a także współtwórcy Polskiego Radia.

zw.lt
Nagrody im. Hulewicza wręczane już po raz 25.

Fot. Domena publiczna

Nagroda im. Witolda Hulewicza jest przyznawana od 1995 roku. Została ustanowiona w 100-lecie urodzin Patrona.

Celem przyznawania Nagród im. Witolda Hulewicza jest z jednej strony zachowanie w żywej pamięci postaci i tak różnorakiej twórczej działalności człowieka o ogromnym znaczeniu dla kultury polskiej, z drugiej zaś wydobywanie z cienia i wyróżnianie nieznanych na ogół i nie promowanych nigdzie jego znakomitych, wybitnych naśladowców w całej rozpiętości dziedzin kultury i sztuki, jakie uprawiał i rozmaitej działalności społecznej.

Kapituła Nagrody im. Witolda Hulewicza przywiązuje szczególną wagę do kreatywnych ludzi młodych, w tym także dzieci, które wykazują się twórczą postawą i działaniem (12-letni laureat otrzymał Nagrodę za to, że odnalazł dokumenty związane z rodziną Hulewiczów, a także – licealistka – odkrywczyni grobów oficerów włoskich, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców, gdyż nie chcieli się im podporządkować, co później zainspirowało włoskich twórców do zrobienia filmu dokumentalnego na ten temat.

Lista laureatów:

WIELKA NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA

dr Wanda Półtawska (Kraków), lekarka, działaczka pro-life, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, dama Orderu Orła Białego, więźniarka Ravensbrűck i prof. Andrzej Półtawski (pośmiertnie), uczestnik Powstania Warszawskiego, filozof, etyk, antropolog – Nagroda za służbę Polsce i Kościołowi.

WIELKA NAGRODA IM. WITOLDA HULEWICZA

Romuald Karaś (Warszawa – Serock), reporter, literat, twórca Nagrody i współtwórca Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy Westerplatte.

GRAND PRIX NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

dr Peter Raina (Berlin), historyk, w roku 85-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej – Nagroda za twórczość historyczną poświęconą Polsce.

NAGRODA HONOROWA IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz (Ożarów Mazowiecki), mecenasi sztuki, fundatorzy rzeźby „Tancerka” przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, twórcy Forum Humanum Mazurkas, cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych w Ożarowie Mazowieckim – Nagroda za działalność na rzecz polskiej kultury.

Agnieszka Karaś, publicystka, tłumaczka i Kai von Westerman (Bonn), filmowiec – Nagroda za twórczość promującą postać Witolda Hulewicza na terenie krajów języka niemieckiego.

NAGRODY IM. WITOLDA HULEWICZA ZA ROK 2020

Alina Czerniakowska (Warszawa), publicystka i reżyser – Nagroda za filmy dokumentalne o tematyce związanej z najnowszą historią Polski.

Paweł Domański (Żabno), autor książek i licznych publikacjach o Żabnie – Nagroda za godny naśladowania przykład umiłowania ziemi rodzinnej.

Janusz Dłużniewski (Dzierżenin k. Serocka), rzeźbiarz samouk, rzeźba figuralna o tematyce religijno-patriotycznej – Nagroda w dziedzinie sztuki.

Bożena Kociołkowska (Warszawa), artystka baletu (primabalerina Teatru Wielkiego Opery Narodowej w latach 1967-1986), choreograf, pedagog, założycielka Fundacji, inicjatorka powstania pomnika-rzeźby „Tancerka” w hołdzie polskim artystom baletu – Nagroda za działalność na rzecz sztuki tańca.

Wiesław Lizak (Gręboszów), regionalista, działacz kultury – Nagroda za redagowanie „Gazety Gręboszowskiej”.

Grzegorz Łubczyk (Warszawa), dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata, w latach 1997-2001 ambasador na Węgrzech – Nagroda za zasługi na polu współpracy polsko-węgierskiej.

Stanisław Neumert (Gulcz, gm. Wieleń), rolnik, poeta – Nagroda za całokształt twórczości poetyckiej.

prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), historyk techniki – Nagroda za monumentalne, czterotomowe dzieło pod skromnym tytułem Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.

Małgorzata Todd (Warszawa), dziennikarka, pisarka fantastyki naukowej – Nagroda za twórczość publicystyczną nie ulegającą poprawności politycznej.

dr Jarosław Tuliszka (Dobra k. Dębnicy Kaszubskiej), oficer Policji, historyk zainteresowany dziejami walk na Pomorzu – Nagroda za publikacje o Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Wiesław Turzański (Warszawa), harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Nagroda za działalność na rzecz Kresów.

dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk), lekarz weterynarii, przyjaciel czworonogów – Nagroda za obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego i żołnierzy Westerplatte.

dr Maria Żychowska (Tarnów), działaczka katolicka – Nagroda za opisanie dziejów harcerstwa Ziemi Tarnowskiej.

Witold Hulewicz był wybitnym tłumaczem literatury obszaru niemieckojęzycznego (tłumaczył również z języka angielskiego i francuskiego), w związku z czym zadaniem Kapituły jest nagradzanie wybitnych tłumaczy i debiutantów w tym dziele.

Hulewicz był animatorem kultury, sztuki i literatury, a także muzyki (organizatorem Śród Literackich w  celi Konrada w Wilnie – goszczono nawet Gilberta K. Chestertona), w związku z tym Kapituła przywiązuje szczególną wagę do wyróżniania wybitnych animatorów kultury, odkrywców, dokumentalistów itp.

Hulewicz był wybitnym radiowcem, współtwórcą Polskiego radia, najpierw w Wilnie, później w Warszawie, stąd powinność Kapituły obejmuje przyznawanie Nagrody wybitnym radiowcom, dziennikarzom radiowym, a także dźwiękowcom, realizatorom i historykom radia.

Hulewicz był również wybitnym menedżerem w czasach, gdy to słowo było jeszcze nieznane i dlatego Kapituła stara się nagradzać współczesnych menedżerów przemysłu, gospodarki i rolnictwa.

Hulewicz poświęcił swoje życie Polsce. Patriotyzm był myślą przewodnią jego działalności, zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i pod okupacją niemiecką. Zarówno w Poznańskiem, jak też w Wilnie i Warszawie zajmował pozycję patrioty lokalnego, wykazującego troskę o małe Ojczyzny. W związku z tym Kapituła wyróżnia wiele osób, które podążają podobną drogą.

Z uwagi na ziemiańskie pochodzenie rodziny Witolda Hulewicza oraz jej kreatywny stosunek do unowocześniania rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, Kapituła przyznaje ponadto Nagrodę jego imienia za szczególne osiągnięcia w tych dziedzinach.

Na podstawie: whulewicz.org

PODCASTY I GALERIE