Łapczyński: Plany renowacji kaplicy Ostrobramskiej wywołały duży niepokój w Polsce

Renowacja kaplicy Ostrobramskiej, konserwacja wileńskich kościołów, godne upamiętnię powstańców styczniowych pochowanych na Górze Giedymina – zdaniem dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie to będą podstawowe tematy spotkań polsko-litewskiej grupy eksperckiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego, które odbędą się w dniach 16 - 19 maja w Wilnie.

zw.lt
Łapczyński: Plany renowacji kaplicy Ostrobramskiej wywołały duży niepokój w Polsce

Fot. Joanna Bożerodska

„To będzie już 10. posiedzenie polsko-litewskiej grupy ekspertów do spraw zachowania dziedzictwa kulturowego” – wyjasnił dla Radia „Znad Wilii” Marcin Łapczyński.

Kaplica Ostrobramska i wileńskie kościoły

Remont kaplicy Ostrobramskiej po stronie polskiej wywołuje sporo pytań.

„Program spotkania w Wilnie będzie bardzo intensywny. Myślę, że jednym z najważniejszych tematów, które eksperci i ministrowie poruszą, będą plany remontu, renowacji i konserwacji kaplicy Ostrobramskiej. Te plany wywołały duży niepokój ze strony polskiej, ponieważ bardzo niewiele wiemy o planach strony litewskiej czy Kurii Wileńskiej dotyczących remontu” – podkreślił Łapczyński.

Dyrektor Instytutu Polskiego zaznaczył, że tematów jest więcej i Polska nadal będzie wspierała prace konserwatorskie w kościołach Wilna. „Eksperci będą rozmawiali m.in. o pracach konserwatorskich na terenie Wilna. Głównie to są wileńskie kościoły: Kościół Ducha Świętego, Kościół Franciszkański, Kościół Bernardyński. W większości te prace konserwatorskie są finansowane z budżetu polskiego Ministerstwa Kultury. Eksperci omówią postęp w tych pracach” – wyjaśnił dyrektor.

Szlak Jagiellonów i szlak Tatarów

W najbliższej przyszłości mają powstać dwa szlaki kulturowe. „Eksperci będą też rozmawiać o planach utworzenia dwóch szlaków kulturowych Rady Europy. To jest Szlak Europy Jagiellońskiej, który połączy miejsca związane z historią dynastii Jagiellonów na terytorium obecnej Litwy, Polski, ale także szlak będzie biegł na terytorium Ukrainy, Czech i być może też innych państw. Drugi pomysł to utworzenie szlaku kulturowego związanego z dziedzictwem Tatarów żyjących na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dyrektor poinformował, że będą też poruszone plany na 2018 rok. „Czyli rok, w którym Polska i Litwa będą obchodziły setną rocznicę odzyskania niepodległości. Strona polska będzie chciała zaproponować wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych na cmentarzach wojskowych na Antokolu, ale także na Nowej Rossie” – podkreślił Łapczyński.

Szczątki powstańców

Podczas prac badawczych w styczniu 2017 r. na Górze Giedymina archeolodzy odkryli zwłoki czterech osób. Prawdopodobnie są to szczątki powstańców styczniowych, straconych przez władze carskie w latach 1863-1864 na Placu Łukiskim w Wilnie. Jednak tradycyjny pochówek tu się nie odbył. Zwłoki nie zostały złożone w trumnach, lecz ułożone w dołach i przysypane wapnem.

„Myślę, że eksperci porozmawiają też o godnym upamiętnieniu szczątków powstańców styczniowych, które nie tak dawno były odnalezione na Górze Giedymina. Tutaj strona polska gotowa jest włączyć się zarówno w badania archeologiczne, genetyczne, ale także w godne upamiętnienie bohaterów Powstania Styczniowego” – powiedział Łapczyński.

Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego koordynuje wykonywanie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisanej 16 grudnia 1999 roku w Warszawie. Dokument ten stanowi podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Eksperci obradują naprzemiennie w każdym kraju. Posiedzeniom współprzewodniczą wiceministrowie kultury. Poprzednie, dziewiąte posiedzenie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Gdańsku.

PODCASTY I GALERIE