Zatwierdzono finansowanie 19 inicjatyw współpracy litewsko-polskiej

Podczas 5. posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, zorganizowanego w Mariampolu, wybrano 19 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Programu.

zw.lt
Zatwierdzono finansowanie 19 inicjatyw współpracy litewsko-polskiej

Fot. Joanna Bożerodska

Kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na wdrażanie ww. projektów wynosi około 11,6 miliona euro. Oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie wkrótce przekazana beneficjentom wiodącym projektów

Program INTERREG V-A Litwa – Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu.

Zasoby Programu są skoncentrowane na czterech priorytetach i odpowiadających im celach szczegółowych:

Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.
2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej

Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;
4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.

PODCASTY I GALERIE