Wschodni Kongres Gospodarczy – o biznesie i polityce w Europie Wschodniej

18-19 września w Białymstoku odbędzie się Wschodni Kongres Gospodarczy pod hasłem "Partnerstwo dla rozwoju". Tematyka obrad Kongresu obejmie zarówno nową sytuację w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i zagadnienia rozwoju całej Europy Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po szczegółowe analizy rynków.

zw.lt
Wschodni Kongres Gospodarczy – o biznesie i polityce w Europie Wschodniej

Fot. wschodnikongres.eu

„Ćwierćwiecze polskich przemian społeczno-gospodarczych i 10-lecie największego rozszerzenia Unii Europejskiej zbiegły się w czasie z ważnymi, mającymi gospodarcze reperkusje, wydarzeniami politycznymi na wschodzie Europy. Z jednej strony zwraca to naszą uwagę na rolę wolności w rozwoju gospodarczym. Z drugiej strony przywołany wyżej kontekst rocznic i wydarzeń uzmysławia, jak, ważne dla rozwoju Polski i Europy są idee towarzyszące od zarania europejskiej wspólnocie: sztuka kompromisu wokół wspólnych celów, solidarność ponad podziałami stanowiąca podstawę bezpieczeństwa i stabilności, odpowiedzialność wobec aktualnych partnerów i przyszłych pokoleń, odwaga podejmowania koniecznych, choć trudnych reform” – piszą organizatorzy konferencji.

Grupie PTWP, posiadającej doświadczenie w organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, chodzi o stworzenie platformy dyskusji o tym, co dotyczy dużej części Polski i pokaźnej części Europy – wschodnich rubieży obu tych obszarów.

„Publiczna gospodarcza debata o Europie i Unii Europejskiej, organizowana na wschodzie Polski, ma kilka naturalnych
kontekstów: relacje UE z krajami Europy Wschodniej, problematykę spójności europejskiej i związanych z tym inwestycji (w tym realizację dużych, transgranicznych projektów w infrastrukturze przesyłowej), a także rozwój lokalnej przedsiębiorczości i pobudzanie społecznej aktywności służącej rozwojowi gospodarczemu” – uzasadniają organizatorzy.

„Faktyczna porażka Partnerstwa Wschodniego, ale przede wszystkim wieloletnie zaniedbania w dziedzinie polityki unijnej wobec Europy Wschodniej okazały się brzemienne w skutki. Dziś odbijają się one na poczuciu bezpieczeństwa i stabilności wszystkich mieszkańców Europy, grożą poważnymi konsekwencjami dla polskiej i europejskiej gospodarki. Unia jednak nadal nie potrafi stworzyć realistycznej, aktywnej, a przede wszystkim wspólnej „doktryny wschodniej”.
W skomplikowanej sytuacji międzynarodowej Polacy, przedsiębiorcy i samorządowcy, wykonują wartościową pracę u podstaw. Podtrzymują – mimo politycznej niestabilności – kontakty handlowe, gospodarcze czy kulturalne ze wschodnimi sąsiadami, realizują wspólne projekty. Słowem – kładą mosty tam, gdzie nadal nie udaje się to europejskim elitom” – podkreślają organizatorzy.

Szczegółowa informacja na temat kongresu, rejestracji uczestników, zakresu tematycznego znajduje się na stronie internetowej forum.

PODCASTY I GALERIE