PZU kupiło akcje Lietuvos draudimas

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA) informuje, że w dniu 31 października 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia Akcji Lietuvos Draudimas AB na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Inszurans plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii (RSA) jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym (Umowa Sprzedaży Akcji).

zw.lt
PZU kupiło akcje Lietuvos draudimas

Fot. media.pzu.pl

Na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji, PZU SA nabyło od RSA 805.432 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50,00 litów każda w spółce Lietuvos Draudimas AB stanowiących 99,977% kapitału zakładowego Lietuvos Draudimas AB i upoważniających do 99,977% głosów na walnym zgromadzeniu Lietuvos Draudimas AB.

Płatność za Akcje Lietuvos Draudimas AB, której PZU SA dokonało w dniu zamknięcia transakcji określonej w Umowie Sprzedaży Akcji wyniosła finalnie 191.011.780 EUR, po wyrównaniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto.

PODCASTY I GALERIE