Polska ma plan realizacji swojej części Via Carpatia

Na wtorkowym posiedzeniu rządu RP zwiększony został ogólny limit środków Krajowego Funduszu Drogowego, przeznaczonych na realizację nowych zadań inwestycyjnych na drogach krajowych. Wynikło to z konieczności działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu S 19.

zw.lt
Polska ma plan realizacji swojej części Via Carpatia

Fot. Materiały prasowe

Fundusz zarządzany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zwiększono ze 107 do 135 mld zł.

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Nowy ciąg komunikacyjny stworzy możliwość otwarcia na inne kraje w ramach Unii Europejskiej oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, czy kraje bałkańskie.

Zobowiązano również ministra od spraw transportu do opracowania odrębnego programu wieloletniego zapewniającego dostosowanie dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś.

Opracowanie odrębnego dokumentu dotyczącego przebudowy dróg krajowych do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś jest wynikiem toczącego się w Komisji Europejskiej postępowania dotyczącego wdrożenia w Polsce dyrektywy 96/53/WE ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalnych dopuszczalnych wymiarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym (chodzi o poruszanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t na wszystkich drogach w Polsce).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODCASTY I GALERIE