Lotos z miliardowym zyskiem za drugi kwartał

Grupa Lotos miała w drugim kwartale 2021 roku 7,42 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1 mld zł zysku operacyjnego według LIFO, powiększonego o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBITDA LIFO) - podała na podstawie wstępnych danych spółka. Szacunkowy, skonsolidowany wynik netto wyniósł 1,08 mld zł.

wnp.pl
Lotos z miliardowym zyskiem za drugi kwartał

Fot. mat. pras.

Szacunkowy, skonsolidowany zysk operacyjny według LIFO, powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBITDA LIFO), ukształtował się na poziomie 1 mld zł. W tym szacunkowy, oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniósł 0,78 mld zł, zaś szacunkowy, oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego – 0,21 mld zł.

Przypomnijmy, że w II kwartale 2020 roku Grupa Lotos zanotowała stratę netto w wysokości 76,4 mln zł przy przychodach na poziomie 4,25 mld zł.

Jednorazowe zdarzenia

Jak podała spółka, w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będą miały następujące zdarzenia: saldo odwróceń odpisów na aktywach trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,22 mld zł (podwyższające wynik raportowany), a także efekt LIFO w wysokości 0,30 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Jednocześnie spółka poinformowała, że wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie II kw. 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu, według metodyki LIFO, ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca. Wystąpił bowiem tzw. efekt „tanich warstw ropy naftowej” (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym).

Efekt ten jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku według LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej – czytamy w komunikacie spółki.

Oczyszczony EBITDA LIFO

Lotos szacuje pozytywny efekt dla wyniku według LIFO na ok. 0,09 mld zł, zatem oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o ok. 0,09 mld zł. Efekt ten jest przeciwny do efektu „drogich warstw ropy naftowej” w II kw. 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o ok. 0,37 mld zł.

Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Koncern wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego rafineria zlokalizowana w Gdańsku oraz sieć ponad 500 stacji paliw.

Jako sprzedawca detaliczny i hurtowy zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Jest ponadto czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły w 2020 roku 20,9 mld zł.

PODCASTY I GALERIE