Komunikacja – sukcesem do realizacji inwestycji

Od roku w PSE Inwestycje działa pion komunikacji, którego zadaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami i władzami terenów, na których są realizowane inwestycje związane z budową, bądź przebudową linii przesyłowych, czy stacji rozdzielczych.

Bożena Lenkiewicz
Komunikacja – sukcesem do realizacji inwestycji

Fot. PSE

Realizacja strategii i wyznaczonych celów strategicznych oznacza dla PSE Inwestycje S.A. zmianę kultury organizacyjnej. Spółka buduje organizację o kulturze innowacyjnej, stale doskonalącej się, tworzącej optymalne warunki do podnoszenia kompetencji i dzielenia się wiedzą z innymi. O współczesnych narzędziach komunikacji rozmawiam z Lucyną Roszyk – dyrektor pionu komunikacji w PSE Inwestycje:

Lucyna Roszyk

Wymiernym wskaźnikiem pomyślnej komunikacji społecznej jest ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ilość podpisanych umów z właścicielami prywatnych gruntów. PSE S.A pamięta, że komunikację w jej imieniu prowadzi wykonawca inwestycji. W związku z tym spółka stara się być mocno obecna obok wykonawcy: nie tylko go nadzorować i patrzeć jak realizuje zlecenie, ale tez wspierać go swoją obecnością, żeby przekaz dla ludzi był jednoznaczny: jest to inwestycja celu publicznego, realizowana ze środków publicznych, czyli ta, która służyć ma wszystkim. Podstawowym narzędziem wpływu na wykonawcę, by zachowywał się rzetelnie jest umowa, w której bardzo jednoznacznie jest spisany zakres oraz sposób prowadzenia inwestycji. Lucyna Roszyk.

Lucyna Roszyk

Praca w pionie komunikacji odbywa się w dwóch kierunkach.

Lucyna Roszyk

Lucyna Roszyk

Powiedziała Lucyna Roszyk – dyrektor pionu komunikacji w PSE Inwestycje.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej