Grupa PZU osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto

Grupa PZU osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto, jednocześnie zwiększając zysk operacyjny rok do roku, a także poszerzyła udziały w rynku ubezpieczeń i umocniła pozycję w sektorze bankowym.

zw.lt
Grupa PZU osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto

– Ubiegły rok był pełen wyzwań, ambitnych projektów i znaczących sukcesów. Jest w nas pasja start–upu i siła giganta kapitałowego. Dobre wyniki finansowe PZU za 2016 rok to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Zgodnie z jej założeniami skoncentrowaliśmy się na budowaniu pozycji w obszarze naszej podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku oraz efektywne struktury sprzedaliśmy ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych niż w ubiegłym roku. W rezultacie nasz udział w rynku majątkowym wzrósł o 3,0 p.p. r/r, a składka przypisana brutto o 20,4% r/r, notując tym samym dynamikę nie widzianą w PZU od lat. Wzmocniliśmy fundamenty oraz wytyczyliśmy kierunki działalności, tak by w perspektywie najbliższych lat Grupa PZU stała się nie tylko największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także najbardziej innowacyjną, stabilną i rentowną, dostarczającą produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości – mówi Michał Krupiński, prezes PZU.

PZU w 2016 roku zebrał 20 219 mln zł składki brutto, co oznacza wzrost składki przypisanej brutto o 10,1% r/r. Największa dynamika sprzedaży została zanotowana w ubezpieczaniach komunikacyjnych, które wzrosły o 34,4% r/r do 7 050 mln zł. Jedocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych w Grupie) spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,1%.

– O sile PZU świadczy także pozycja lidera w ubezpieczeniach na życie – mówi Paweł Surówka, prezes PZU Życie SA – Nie zamierzamy zwalniać tempa. Na rynku ubezpieczeń na życie jeszcze w tym roku zwiększymy naszą obecność wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Cały czas rozwijamy także ofertę w obszarze zdrowotnym, gdzie liczba klientów wzrosła o 300 tys. Nasze produkty dystrybuujemy przez 1800 placówek do już ponad 1,3 mln klientów – dodaje Paweł Surówka.

W 2016 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej dla Grupy PZU wyniósł 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł w 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł, a wskaźnik ROE 15,0%, wobec odpowiednio 2 343 mln zł i 18,0% w 2015 roku.

– W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost składki przypisanej brutto Grupy o 1 860 mln zł r/r, zachowując przy tym restrykcyjną dyscypliną kosztową, która przełożyła się na redukcję kosztów stałych o blisko 80 mln zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych wpłynęło również wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od aktywów instytucji finansowych – mówi Tomasz Kulik, CFO PZU.

8 grudnia 2016 roku PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A., za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

– Pekao to wysokiej jakości aktywo inwestycyjne, które charakteryzują zarówno wysokie zyski jak i stabilny wskaźnik wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę rekomendację zarządu Pekao co do planowanej wypłaty dywidendy za rok 2016 oraz cenę nabywanego przez PZU pakietu, szacowana stopa dywidendy wyniesie ponad 7% – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Od momentu podpisania umowy wzrosła także kapitalizacja Pekao, już w lutym 2017 roku cena przekroczyła 142 zł, co oznacza wzrost wartości nabywanego przez PZU pakietu o ponad 1 mld zł. Włączenie Pekao do Grupy PZU również istotnie zwiększy potencjał w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Potencjał sprzedaży Pekao i Alior Bank to ok 9,5 mln klientów i 2 700 placówek. Nakładając na to możliwość cross-sellingu w ramach biznesu ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego i bankowego PZU może otrzymać szereg możliwości, które będą mogły generować wartość dodaną na poziomie całej Grupy.

Szczegółowe podsumowanie wyników PZU za 2016 rok

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w 2016 roku miały:

wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego;
zwiększenie rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych;
wzrost udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i życiowych ze składką okresową;
wzrost sprzedaży w obszarze ochrony zdrowia;
spadek kosztów administracyjnych w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.
Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych jako efekt wzrostu szkodowości;
negatywne skutki przezimowań w ubezpieczeniach upraw rolnych;
znacząco niższy wynik z działalności lokacyjnej na portfelu głównym przede wszystkim z powodu przeceny pakietu akcji Grupy Azoty SA;
wprowadzenie podatku od instytucji finansowych od 2016 roku.
Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Alior Bank w grudniu 2015 roku oraz transakcja nabycia przez Alior Bank wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność. Segment bankowy kontrybuował do wyniku operacyjnego Grupy PZU w 2016 roku kwotą 691 mln zł. Suma bilansowa Grupy PZU wzrosła o ok. 20 mld zł, a udziały niekontrolujące o blisko 2 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 roku), w tym głównie za sprawą połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, które nastąpiło 4 listopada 2016 roku.

Składki

W 2016 roku Grupa PZU zebrała 20 219 mln zł składki brutto, czyli o 10,1% więcej niż w 2015 roku. Jest to wynikiem wyższej o 1 433 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego (z wyłączeniem składki między segmentami). Wzrosła też (o 371 mln zł) składka w segmencie klienta korporacyjnego (z wyłączeniem składki między segmentami), w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych. Do wzrostu składki kontrybuował również segment ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (m.in. w związku z rozwojem ubezpieczeń grupowych ochronnych). Większy przypis w ujęciu r/r zanotowały również spółki zagraniczne.

Inwestycje

W 2016 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 3 587 mln zł wobec 1 739 mln zł w 2015 roku (wzrost o 106,3%). Wyższy wynik to przede wszystkim efekt uwzględnienia działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych,
w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Po uwzględnieniu kosztów odsetkowych oraz wyłączając wpływ Alior Banku i pakietu Grupy Azoty wynik netto na działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniósł 1 454 mln zł i był wyższy niż wynik ubiegłego roku o 74 mln zł.

W 2016 roku zanotowano lepszy wynik na instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na poprawę koniunktury na GPW – wzrost indeksu WIG o 11,4% wobec spadku o 9,6% w roku poprzednim. W części pozytywne zmiany zostały skompensowane przez spadek wyniku z odsetkowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej na skutek spadku cen polskich obligacji skarbowych.

Odszkodowania i świadczenia

W 2016 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 12 732 mln zł, tj. wzrost o 7,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Do zmiany wartości odszkodowań i świadczeń netto przyczyniły się: wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w grupie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych w segmencie klienta masowego, w tym głównie ubezpieczeń dotowanych upraw rolnych oraz wzrost wartości odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego, głównie jako efekt wzrostu portfela ubezpieczeń.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty administracyjne Grupy w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 2 843 mln zł względem 1 658 mln zł w 2015 roku czyli były o 71,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. W związku z rozpoczęciem konsolidacji Alior Bank koszty Grupy PZU wzrosły o 1 199 mln zł. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej.

Koszty akwizycji w 2016 roku wzrosły o 237 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 2 613 mln zł. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego.

Zysk

W 2016 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 3 031 mln zł wobec 2 944 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 3,0%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł wobec 2 343 mln zł w 2015 roku (spadek o 16,9%).

Kapitał własny

Na koniec 2016 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 17 127 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (wzrost o 13,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank w I półroczu 2016 roku oraz połączeniem z wydzieloną częścią banku BPH osiągnęły wartość 4 117 mln zł i wzrosły o 87,6% względem końca 2015 roku. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej utrzymały się na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku osiągając poziom 13 010 mln zł.

ROE

W 2016 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej (PZU) ukształtował się na poziomie 15,0%. Wskaźnik ROE był niższy o 3,0 p.p. niż w poprzednim roku, głównie z uwagi na przecenę pakietu akcji Grupy Azoty SA skompensowaną w części dodatnią kontrybucją zysku Alior Banku do wyniku przypadającego udziałowcom jednostki dominującej.

Wypłacalność wg Solvency II

Od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono do polskiego reżimu prawnego nowe wymogi kapitałowe – Solvency II. Według stanu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 252,6%. Tak wysoki wskaźnik stawia Grupę PZU wśród grup ubezpieczeniowych o najwyższej sile kapitałowej.

Dane dotyczące Solvency II na koniec 2016 roku (zgodnie z art. 412 ust. 1 oraz art. 489. ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) dostępne będą w ramach rocznego sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, sporządzonym zgodnie z zasadami Wypłacalność II, które zostanie opublikowane nie później niż do 1 lipca 2017 roku.

PODCASTY I GALERIE