Debata inwestycyjna w Grupie LOTOS

Centra kompetencyjne LOTOSU w ramach tworzonego koncernu multienergetycznego, podsumowanie statusu kluczowych inwestycji oraz agenda badawcza do 2030 r. – to tematy wydarzenia, które odbyło się w siedzibie gdańskiej spółki. Udział wzięli w nim zarówno przedstawiciele Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i świata akademickiego.

lotos.pl
Debata inwestycyjna w Grupie LOTOS

Fot. Joanna Bożerodska

Debata inwestycyjna podzielona została na 3 obszary. Pierwszy dotyczył centrów kompetencji LOTOS w tworzonym przez PKN Orlen koncernie multienergetycznym, drugi – statusu kluczowych projektów inwestycyjnych LOTOSU, natomiast trzeci – strategicznej agendy badawczej gdańskiej spółki na lata 2020-2030.

– W Grupie LOTOS zdajemy sobie sprawę, że aby być nowoczesną i efektywnie działającą firmą, musimy kłaść duży nacisk na inwestycje i rozwój. Obecnie realizujemy około 360 projektów inwestycyjnych. Na inwestycje w 2021 roku wydamy około 1,4 mld zł. Z uwagi na toczący się proces przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen, chcemy zaakcentować nasze najlepsze kompetencje dot. wodoru, logistyki kolejowej, offshore oraz olejów bazowych. Jednocześnie prowadzimy szereg innych projektów z zakresu innowacji – mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. Inwestycji i Innowacji.

Trwa proces budowy silnego koncernu multienergetycznego, którego częścią ma być również Grupa LOTOS. Zgodnie z przedstawioną w maju strukturą nowego podmiotu w Gdańsku zlokalizowane mają być centra kompetencyjne związane z wodorem, logistyką kolejową, usługami serwisowymi na morzu, olejami bazowymi.

W ramach centrum kompetencji wodorowych, realizowane są dwa projekty: Green H2 i Pure H2. Grupa LOTOS chce wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. W ramach projektu Green H2 spółka chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. To pomysł koncernu na to, jak odnaleźć się na rynku za kilkanaście lat, gdy paliwa węglowodorowe będą mniej popularne. Z kolei projekt Pure H2 to instalacja oczyszczania wodoru oraz infrastruktura do dystrybucji i tankowania tego paliwa.

W obszarze logistyki kolejowej, LOTOS realizuje projekt dot. zakupu 326 jednostek do transportu intermodalnego. Poprzez częściowe zastąpienie transportem kolejowym transportu drogowego ładunków intermodalnych, będzie można ograniczyć emisję zanieczyszczeń czy poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Obie lokomotywy (jednosystemowa oraz wielosystemowa) mają dotrzeć do Gdańska do końca tego roku, a ostatnie 72 z 324 wagonów mają pojawić się na bocznicy spółki LOTOS Kolej w połowie 2022 roku.

Grupa LOTOS chce także wykorzystać swoje kompetencje w zakresie usług serwisowych na morzu, stąd koncepcja świadczenia usług inwestycyjnych i serwisowych dla obsługi morskich elektrowni wiatrowych (MEW). Spółka LOTOS Petrobaltic zamierza aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego.

Czwarte centrum kompetencyjne będzie dotyczyło produkcji olejów bazowych. W fazie przygotowań jest projekt Hydrokrakingowego Bloku Olejowego.W 3. kwartale 2021 r. ma on, zgodnie z założeniami, przejść do fazy realizacji. Jego celem jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez wygenerowanie wyższych marż w wyniku produkcji i sprzedaży nowych, wysokomarżowych produktów (oleje bazowe II i III grupy).

Oprócz wspomnianych wcześniej projektów, spółka zakończyła na początku tego roku projekt budowy Węzła Odzysku Wodoru, którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Umożliwia to spalanie czystszego gazu ziemnego zamiast gazów rafineryjnych. Podniosło to również efektywności przerobu ropy. Dzięki nowej instalacji na rynek trafi dodatkowo ok. 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie.

W maju 2021 r. spółka sfinalizowała budowę czwartego kolejowego nalewaka bramowego, który umożliwia sprzedaż dodatkowego wolumenu na poziomie do 530 tys. ton oleju napędowego i benzyny motorowej w kraju (w skali roku). Pozwoli to zmniejszyć deficyt oleju napędowego na krajowym rynku, zastępując paliwo importowane produktem z polskiej rafinerii.

Grupa LOTOS, wspólnie z PKN Orlen oraz ENERGĄ, rozpoczęły też analizy dot. budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, która miałaby powstać do lipca 2026 r. To inwestycja zarówno w bezpieczeństwo energetyczne zakładu, który stałby się odporny na wszelkiego rodzaju zaniki napięcia, ale docelowo również w bezpieczeństwo państwa.

Aby umożliwić przeładunek produktów o wolumenach do 5 tys. ton drogą morską, LOTOS przygotowuje się do budowy morskiego terminalu przeładunkowego na Martwej Wiśle na nabrzeżu usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku. Budowa terminala odciąży przede wszystkim bocznicę kolejową na terenie rafinerii oraz doprowadzi do uniezależnienia się od innych portów przeładunkowych. Finalnej decyzji należy spodziewać się pod koniec tego roku.

Trzecią częścią debaty inwestycyjnej była prezentacja strategicznej agendy badawczej gdańskiego koncernu do 2030 roku. Wśród omawianych sfer innowacyjności znalazły się: nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne, rozwój portfela nowych produktów i usług oraz digitalizacja i wzrost efektywności organizacyjnej. Zewnętrzne dofinansowanie projektów innowacyjnych z funduszy krajowych i europejskich to dotychczas ponad 19 mln zł.

PODCASTY I GALERIE