Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują w czerwcu o składzie rady i dywidendzie

Powołanie członków rady nadzorczej PKN Orlen na nową kadencję oraz podział zysku spółki za 2015 r., w tym decyzja w sprawie dywidendy, to najważniejsze punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) płockiego koncernu zwołanego na 3 czerwca.

PAP
Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują w czerwcu o składzie rady i dywidendzie

Fot. PAP

Podczas tego posiedzenia akcjonariusze PKN Orlen zajmą się także rozpatrzeniem projektów uchwał, dotyczących udzielenia absolutorium za 2015 r. członkom zarządu i rady nadzorczej spółki – poinformował we wtorek płocki koncern.

Można spodziewać się, że wszystkie decyzje, które podejmie ZWZ PKN Orlen zależeć będą głównie od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu, posiadającym tam 27,52 proc. akcji.

Jeszcze w marcu zarząd PKN Orlen w rekomendacji przyjętej dla ZWZ zaproponował, aby z zysku netto spółki za 2015 r., który wyniósł 1 mld 47 mln 519 tys. 491,84 zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 855 mln 418 tys. 122 zł, a pozostałą kwotę 192 mln 101 tys. 369,84 zł na kapitał zapasowy. Gdyby propozycja ta zyskała poparcie akcjonariuszy płockiego koncernu, oznaczałoby to wypłatę dywidendy za 2015 r. w wysokości 2 zł na jedną akcję, czyli więcej niż rok wcześniej, gdy było to 1,65 zł.

Rekomendując wypłatę 2 zł dywidendy na akcję, zarząd PKN Orlen uzasadniał wcześniej, iż jest to zgodne z założeniami strategii płockiego koncernu na lata 2014-17, „która przewiduje, że poziom dywidendy na akcję będzie systematycznie rósł, gwarantując stabilny zwrot inwestorom”.

W trakcie czerwcowego posiedzenia ZWZ PKN Orlen zajmie się także ustaleniem liczby członków rady nadzorczej oraz podejmie decyzję o powołaniu członków rady na nową kadencję.

Obecnie rada nadzorcza płockiego koncernu liczy 8 osób – jednego członka może powołać jeszcze w odrębnym trybie Skarb Państwa. Według statutu tej spółki rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 osób, przy czym jednego członka rady może wyznaczyć Skarb Państwa, który nie musi w tej sprawie uzyskać akceptacji pozostałych akcjonariuszy.

Ostatni raz skład rady nadzorczej PKN Orlen zmienił się w styczniu, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki na wniosek Skarbu Państwa wymieniło pięciu jej członków. Akcjonariusze płockiego koncernu, głównie głosami Skarbu państwa, odwołali wówczas z rady ówczesnych: wiceprzewodniczącego Leszka Pawłowicza i sekretarza Adama Ambrozika, a także Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca i Cezarego Możeńskiego.

Do rady nadzorczej spółki powołano wtedy: Adriana Dworzyńskiego – radcę prawnego, b. pracownika Polkomtelu i PGE oraz Kancelarii Prezydenta RP (2006-07), którego kandydaturę zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE, a także zgłoszonych przez Skarb Państwa: Mateusza Bochacika – adwokata, b. asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna, Agnieszkę Krzętowską – pracownika naukowo-dydaktycznego Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych płockiej filii Politechniki Warszawskiej, Remigiusza Nowakowskiego – prezesa Tauron Polska Energia, wcześniej związanego z Fortum Power and Heat Polska (2008-15) oraz Arkadiusza Siwko – prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, b. prezesa OLPP i b. dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych (1991-92).
Po styczniowych zmianach w radzie nadzorczej PKN Orlen z wcześniejszego jej składu pozostali w niej: Angelina Sarota – przewodnicząca (w radzie od 2008 r., a od 2013 r. jej przewodnicząca) oraz Artur Gabor i Radosław Kwaśnicki – obecnie wiceprzewodniczący.

Podczas czerwcowych obrad ZWZ PKN Orlen akcjonariusze zdecydują o absolutorium za 2015 r. dla członków rady nadzorczej, a także zarządu spółki, w tym b. prezesa płockiego koncernu Jacka Krawca.

Zarząd PKN Orlen liczy obecnie 6 osób. Prezesem płockiego koncernu jest Wojciech Jasiński, powołany na to stanowisko w połowie grudnia 2015 r., gdy odwołano tam Krawca. W lutym rada nadzorcza spółki odwołała z zarządu odpowiadającego tam za sprzedaż Marka Podstawę i powołała do niego jako wiceprezesa Mirosława Kochalskiego – obecnie odpowiada on za sprawy korporacyjne oraz jako członka zarządu Zbigniewa Leszczyńskiego – obecnie podlega mu sprzedaż. W zarządzie PKN Orlen pozostali wówczas Sławomir Jędrzejczyk – wiceprezes ds. finansowych oraz członkowie: Piotr Chełmiński – odpowiedzialny za rozwój i energetykę, a także Krystian Pater – odpowiadający za produkcję.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania, którego decyzję podejmuje minister Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Według danych PKN Orlen ze stycznia, najbardziej aktualnych, akcje PKN Orlen posiadają: Skarb Państwa – 27,52 proc., Nationale-Nederlanden OFE – 9,12 proc., Aviva OFE – 7,34 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 56,02 proc.

PODCASTY I GALERIE