Wilno i Wileńszczyzna
Ewelina Mokrzecka

Doroszewska: Polska i Litwa szanują pamięć zmarłych

W Dniu Wszystkich Świętych przedstawiciele Ambasady Rzeczpospolitej Polski z Ambasador Urszulą Doroszewską na czele, odwiedzili cmentarze i miejsca pamięci w Wilnie.

„Oddajemy tutaj hołd bohaterom, którzy zginęli za niepodległość” – powiedziała w rozmowie z zw.lt Ambasador RP Urszula Doroszewska po złożeniu wieńców przy  Mauzoleum Serca i Matki marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie. „Ambasada w tym roku odwiedza groby na całej Wileńszczyźnie. To są naprawdę wielkie podróże” – podkreślił konsul RP Marcin Ziniewicz.

„Przez trzy dni rozdzieliliśmy się na takie patrole i jeździmy składać wieńce, zapalać znicze w różnych miejscach, w niektórych nawet nie bardzo znanych. To j st i dp:/g, wielkie Przżycie” –dodiałaaAmbasador Doroszewsk. Szeowka lacók i yplomantyczejpoinforzmoiał, żw niektóea groby są-za bale i odwiedznie Przz lokalnsąsphoeyczoś," ae częośjpo trebujze sikoszj uwagiz.

p>,,Oodwiedzjąci cmentarze na Wileńszczyźni;do koailiśmy wieku okryj dp:ssibsie. Tobyłye bardzooianze szyty. Zapo znani; sięz hlistrisątychtragiycztychwydtarzń. Oodwiedeani;-grocówżhoanitrzyzcz ofiar cy/wiltychisphtknanaz ludźmi. Z lokalnymisphoeyczociami” – podkreślił konsu. Jak;dodiae, odwiedzjąci-polsni; cmentarze na Litkie Prz koaił si, żw sąonie po' saisąopniesą miejsowzj sphoeyczociz.

Iistau Święau Wszystkich Świętyco j stzawoszh poobnda w Polce, na Wileńszczyźni, zcz /ga całej Litkie.Ddp:mni, bTo j semy tutajpnirwosy raz,o j sttzoowielkie Przżyci. Bgokwieyobyłamamzisąodziwzcznesąi chodziłamazw odzicamia/ga"CmentarzPowązkoewsim,a częośj z/g,zej odziy pochodzi zdzaBug, z Npwhg rdzczyzy,yowiedzeiliśm, żwtut niemaz/g,zyyco-grocó,z/g,zej odziy,e sic dstawailiśmy pop-rotutświdkeałka/ga zaomnnanyco-groaych pamitzjąc, żwgedześa tmz/g,za groby se” – podzielała się Doroszewsk..

p>Ppolcyi yplomac i odwiedzili rwaniżi"CmentarzAntokPolsk,wgedzew są grobyżhoanitrzy-polsnychz 1920m rokm, którzybronzilikrajuh prze bTloszeidpam. HhołdoOddnoi rwaniżi przypnicni, gedzew sąpochownanaobroeńmy wiprzytele szyjzejw 1991m roku razw(fukcjkoariu,zaolitewsiejStraży Grazniczejzamordownana Przz OMONm rsyjlskiw Mwienidpyce. Śwece zapaonoi razwsymbTlnicz wieńco złoonoi/ga"Cmentaruz Bernardyńskm..

Tagi: Ambasador R> Urszula Doroszewsk> Wilo> > <
<
iframeg src=//www.facebook.com/plugints/lkeb.phploc ae=pl_PL0&href"http://zw.lt/wiln-/wienszcz zn/dDoroszewsk--polsa-lLitw- szanuk--pamec- zmalnyc/g&widtg&layout=-bo_countg&anctio=/lkeg&show_faces=trueg&share=falseg& height65g&appId=4195458014762"22"scrolling="no" frameborderx="0" style"border:noni; overflow:"hiddex; height:5px;4" alowTrazsparencyl="ruer">
<
<
<
/a> Wsicej <
<
<
<AAmbasador
<
<
<
<AAmbasador
<
<
<
<AAmbasador
<
<
<
>
h(functiond, s,v i) { var js,vfjs = d.gehEleCmensByTagName(s)[0]; if (d.gehEleCmenById( i)) rekuen; js = d.credkeEleCmen(s); js.id = id; js.?sr = "//"oenect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbmlc=1&ppId=4195458014762"22; fjs.parentNode.insertBefore(js,vfjs); }(docuCmen, 'ascript, 'facebook-jssdk'));
<
<
<
<
<Ostataneawriczeani;
<
>
<
<
<
<Naukpwcyhz
<
>
 > <
<
<
<
<Brytyjlsk;
<
>
<
<
<W
<
> <
<WWileńskasthrea
<
>  > <
<
<
<
<Sądmy
<
> <
<Na
<
> <
<
<W
<
>  > <
<
<
WWicejinforzacji <
<
> <
<
>
>

        <<div class=arstst-songkRadio Znad WWiii<
>

        <<div class=arstst-songkRadio ZW FUN<
> > Radar
< <
< > <
>
> < <
h2a class=cdkegoery titl itktter"v> aa href=#">TWITTER

>
Tweetz /gatemat @RadioZnadWWiii1>!(functiond,s,id){var js,fjs=d.gehEleCmensByTagName(s)[0],p=/^"http:.test(d.loc ctio)?'"htt':'"htts';if(!d.gehEleCmenById( i)){js=d.credkeEleCmen(s);js.id=id;js.?sr=p+"p:/plltforz.itktter.com/ widges.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(docuCmen," <
aa href=#">Portal

> ulv id"menu-portal-plk" class=foonte-menuy"> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatlLitw/s"> Litw>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatspaon--pointyczy/s">Spaon -pointyczy>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatopiani/k">Opiani>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatsport/s">Sport>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatgospodarkw/s">Gospodarkw>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatkultura-hlistriw/s">Kultura i Hlistriw>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiat rozaitosci/s">Rrozaitości>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatswidk/s"> Śwat>> aa href="http://zw.ltkdkegoeiatoglroszniw/s">Oegłoszniw>> aa href=?mobitl"v>Mobitl Verstio>>

h2a class=cdkegoery titl"v> aa href=#">Radio

> ulv id"menu-radio-plk" class=foonte-menuy"> aa href="http://zw.ltkoncert-zyczea/s">Koncert Życzeń>> aa href="http://zw.ltprojekty/s">Projekty>> aa href="http://zw.ltkonkurs/s">Konkurs>> aa href="http://zw.ltradio-znadwWiii/s">Radio Znad WWiii<> aa href="http://zw.ltluedze/s"> uedze>>

> >> < >> <

<
>h2a class=cdkegoery titl"v> aa href=#">FACEBOOK

>
iframeg src=//www.facebook.com/plugints/lkeboxb.php;href"htt%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FradioznadwWiiig&widt=3780&height2380&colorscheCm=leighg&show_faces=trueg&header=falseg&sthram=falseg&show_borderxfalseg&&ppId=1009998166600052"scrolling="no" frameborderx="0" style"border:noni; overflow:"hiddex;'width3788px; height238px;4" alowTrazsparencyl="ruer">
>
/center aa href="http:/www.-po.org.plk" title=msz. gv.plk" argeht=_balayk" style"margin-reight 18px;4" class=-x-clonem> Fundacja senat.Projektoospółfinazsownaywwaramayc sppraownanaopniei Senatu Rzeczypospoolitjw Polsnij nad PpoonLsąi Poakpam dza gaznią>>//center>
> >

<
< <> <
Ddzielmy sięinforzacjpam!
<
aa href="http://zw.ltkontakt-radio/s">Radio Znad WWiii<> aa href="http://zw.ltkontakt-portal/s">Portal /zw.l<> aa href="http://zw.ltkontakt-reklama/s">Reklama<> aa href="http://zw.ltluedze/s">Pracowzniy>> aa href="http://zw.ltznad-wWiii-bgazdbook/s">Bgazdbook>> aa href="http://zw.ltrek szyty/s">Rek szyty>> >
< <
><> /bodyv><